Skolor

Piteå består mest av en stor mängd byar. För att barnfamiljer skall kunna förverkliga sin önskan att flytta till landsbygden så krävs det att förskolor och skolor finns där.
Vi vil återstarta de nedlagda skolorna i Alterdalen, Lillpite och Blåsmark om befolkningen vill det..

Vi vil se samarbete med lärare som är specialiserade på distansundervisning. Vi vill också att de kommunala skolorna samarbetar med friskolorna för att bättre utnyttja lärarresurserna. Vi vill också ha ett generellt mobilförbud i skolorna.

Lokal ekonomi

Kommunen skall i princip alltid ha som målsättning att upphandla lokalt. Detta gäller speciellt mat men även prydnadsväxter, blommor och träd liksom all form av lokal produktion och förädling av produkter.

Att gynna det lokala näringslivet i alla former är viktigt för mängden arbetstillfällen samtidigt som att det direkt skapar skattekronor till kommunens egen verksamhet.

Hälsocentraler

Hälsocentraler måste finnas i närhet till alla medborgare. När Region Norrbotten lägger ner hälsocentraler på landsbygden eller på andra för befolkningen viktiga områden så måste kommunen se till att nya hälsocentraler etableras. Detta kan ske i kombinerad kommunal-region-regi eller i privat form. Även minivårdscentraler med exempelvis sjuksköterska, undersköterska och olika terapeuter bör etableras för enklar provtagningar och behandlingar..

En bra kombination av privata och offentliga vårdinrättningar gynnar Piteås invånare bäst.

Miljö

Vi måste lämna över en bättre livsmiljö till det uppväxande släktet än den vi nu har. Plasten har utvecklats till ett allvarligt hot. inte bara i form av plastpåsar utan också i form av mikroplaster i konstgräs på idrottsplaner. Den synnerligen giftiga sulfidjorden från vägbyggen, typ E4, är inte omhändertagen. Städenheterna måste få mer resurser för att få bort bort mögel och damm i skolorna. Rökförbud måste råda på alla allmänna bad och lekplatser. Byggandet av gång och cykelvägar på landsbygden måste intensifieras.Den kommunala verksamheten måste vara en föregångare i form i användning av miljövänliga, ekologiska och beteenden. Mobbning i skolorna måste motarbetas med officiellt sanktionerade anti-mobbningsprogram. En attraktiv boendemiljö måste tillskapas för alla. Speciellt viktigt är att de äldre på landsbygden ges möjlighet att leva vidare på en plats som känns hemtam.

 

Ett Piteå för alla

Under lång tid har våra gemensamma intäkter och resurser koncentrerats till de centrala delarna av kommunen. Orättvisorna har fortsatt. Det är inte rättvist att fjärrvärmekunder på landsbygden får betala en högre taxa än de som bor i stadsområdena. Det är inte rättvist att man lägger ner fungerande skolor på landsbygden för att det råder lärarbrist i staden med påföljd att barnen får långa skol- och resdagar. Det är inte rättvist att kommunen och Trafikverket vill skapa flera ”enskilda vägar” av de som nu är allmänna. Det är inte rätt att de som bor vid en väg som används av alla skall betala dess underhåll.

I Piteå finns ”piteandan”, ett slags kulturfenomen som på ett ungefär betyder att vi kan göra det själva och vi gör det bäst. Bäst gör vi om vi bott här ett par generationer. Detta på gott och ont. Varken nya idéer eller nya människor har därför inte så lätt att förankra sig i Piteå. En lyckad integration av nyanlända kräver generellt sett inte bara ett verkligt värdeskapande arbete, bostad, acceptabel språkfärdighet i svenska utan också en förståelse och en tämligen stor anpassning till svenska värderingar och kulturbeteenden. Piteå är lite speciellt och det uttrycks ganska klart med devisen ”Det är hit man kommer när man kommer hem”. En något tudelad känsla när piteandan också råder.

 

Det framtida Piteå

En levande småstad omgiven av en levande landsbygd med skolor, förskolor, hälsocentraler och en utlokaliserad kommunal administration. Skola, kultur, miljö och teknik i framkant. Entreprenörer välkomnas. Nya små företag stimuleras och växer. Gång och cykelvägar binder samman byar och centra. Våra äldre bor i en hemvan miljö där sociala kontakter och omgivning känns igen.