Partistöden

 

När viktiga delar i kommunen måste spara måste också partierna effektivisera och spara på sin verksamhet. Nu höjs partistöden med automatik. Vårt deltagande de senaste fyra åren visar man utan problem kan spara över tio miljoner kronor under en mandatperiod genom minskade partistöd. Vår motion finns i anslutning till denna text.

Kommunallagen kräver att partierna varje år ska lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har använts. Syftet är att Medborgarna tydligt skall kunna se hur deras skattekronor använts och kunna kontrollera att pengarna har använts för att stärka det lokala partiet. Man skall se hur mycket pengar som sparats från ett år till ett annat. Partierna skall också ha utsett en särskild granskare för att kontrollera att man använt pengarna enligt lag.

De kommunala skattepengarna i form av partistöd skall användas i partiernas kommunala verksamhet. Självklart skall partistödet redovisas i kronor. Svepande ordalag är inte acceptabel redovisning.

 

Vi vill att partier som direkt överför dessa kommunala skattepengar till riksorganisation eller länsorganisation inte skall erhålla kommunalt partistöd.

En del partier köper tjänster från sin riksorganisation och betalar betydligt mera för tjänsten eller varorna om de hade upphandlats lokalt. Vi vill därför att partier som överför delar av partistödet till andra delar av sin partiorganisation måste redovisa med särskild tydlighet så att medborgarna kan kontrollera att motprestationen av t ex köp av administrativa tjänster eller material motsvarar varandra i ekonomisk värde.

Vi anser därför att kommunfullmäktige i Piteå skall följa kommunallagen.

 

Kommunallagen – Kommunalt partistöd

 

9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053).

10 § fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Lag (2013:1053).

11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).

 

Vi redovisar härmed kortfattat en genomgång av vad partierna använt sina pengar till och ger en kort kommentar. Samtliga partiers redovisningar och inlämnade ansökningar om partistöd finns här. Alla ansökningar och redovisningar, utom SLPs, är av synnerligen tvivelaktig kvalité och bryter på många punkter mot lagen. Men läs och bedöm själv vad de partierna har använt dina skattepengar till

Utbetalda kommunala partistöd i maj 2017 3 539 700 kr

CENTERNS KOMMUNORG I PITEÅ – 348 100 kr (Redovisning)

Ingen redovisning utförd mer än meningar typ: Det kommunala partistödet har använts till hyreskostnader för partilokalen och därtill hörande kostnader för kretsexpeditionen. Man betonar att inga medel har sänts till Riksorganisationen. Däremot till kretsen.

Det är likväl helt olagligt att skicka pengar till region/kretsen. Ingen granskare utsedd. Ingen särskild granskare utsedd.

SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREPARTI – 1 346 000 kr (Redovisning)

Ingen redovisning om hur partistödet använts mer en tunn skrivning. Det kommunala stödet har använts till hyra för partilokal och till olika möten och träffar. Man betonar att inga medel sänts vidare. Granskare skriver att stödet använts för rätt ändamål.
En del av stödet har använts för att täcka kostnaden för ombudsman, vilket är tveksamt enligt gällande lag. Beroende på vilken uppgift ombudsmannen har.

FOLKPARTIET PITEÅ – 172 000 kr (Redovisning)

Ingen redovisning utförd. Ingen särskild granskare utsedd. En stor mängd ovidkommande information.

MILJÖPARTIET – 230 700 kr (Redovisning: 1, 2, 3)

Ingen redovisning hur partistödet använts
. Särskild granskare utsedd.

NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI – 230 700 kr (Redovisning)

Ingen redovisning hur partistödet använts. Ingen särskild granskare utsedd.

KRISTDEMOKRATERNA – 172 000 kr (Rdovisning)

Ingen redovisning av vad stödet använts till. Ingen särskild granskare utsedd. Olagligt bidrag till regionen.

MODERATA SAMLINGSPARTIET PITEÅ – 406 800 kr (Redovisning)

Ingen redovisning hur partistödet använts mer än konstiga antydningar typ: ”Genom att förmedla våra politiska lokala, regionala och nationella uppfattningar till våra medlemmar.”

Särskild granskare utsedd.

VÄNSTERPARTIET – 348 100 kr (Redovisning)

Ingen redovisning om hur partistödet använts mer en tunn skrivning. Det kommunala stödet har använts till hyra för partilokal och till olika möten och träffar. Man betonar att inga medel sänts vidare. Granskare skriver att stödet använts för rätt ändamål.
En del av stödet har använts för att täcka kostnaden för ombudsman, vilket är tveksamt enligt gällande lag. Beroende på vilken uppgift ombudsmannen har.

SVERIGEDEMOKRATERNA – 172 000 kr (Redovisning)

Redovisning helt korrekt. Särskild granskare utsedd.
Att skicka pengar från de kommunala partistöden är olagligt. Nuvarande kommunallags syfte är just att förhindra detta förfarande. Varför kommunens medborgare skall betala SDs riksorganisation istället för att låta dessa pengar arbeta i kommunen är förkastligt och obegripligt.

Sökning på ABDO AB visar att något sådant bolag eller aktiebolag inte finns. Redovisning skall vara tydlig var pengarna hamnat och för vad. SDs granskare har misskött sin uppgift.
Valfondsavgift till Riksorganisationen 38 000 kr. Kampanjmaterial via ABDO AB 30 256 kr.

SKOL OCH LANDSBYGDSPARTIET – 113 300 krUtgifter under år 2017

77 kr Rekommenderat brev till Valmyndigheten avseende färgsättning av partinamnet och logga på 2018 års valsedlar

185 kr Gåva till Peter Roslund som tack för att han slutat som kommunalråd.

299 kr
domännamn slp.nu

300 kr plakat för civilkuragepriset – 2016 års civilkuragepris

500 kr bankkonto hos Sparbanken Nord

1 185 kr webbhotell för SLP

2 000 kr medlemsavgift i Lokala Partiers Nätverk

5 000 kr Prissumma för 2016 års civilkuragepris

5 305 kr annons i PT där användningen av 2016 års partistöd redovisats

16 128 kr prenumerationer på PT och Dagens Samhälle t o m 2018-09-09

18 625 kr betalning till företaget Helikopter för filformat för partinamn och partilogga

47.604kr totala utgifter från det kommunala partistödet

119 006,34 kvar från 2015 och 2016 års partistöd
113 300 kr kommunalt partistöd gällande för år 2017

185 302,34 kvar 2017-12-12

 

Skol och Landsbygdspartiet (då under namnet Skolpartiet) fick 698 röster eller 2,43% av rösterna i valet 2014. Eftersom syftet med de kommunala skattepengarna i form av partistöd är att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin så kan en verifiering på detta endast fås genom att partiet når ett högre procentantal av de röstberättigade 2018 än vid valet 2014.

Tolv stycken motioner och åtta interpellationer är inlämnade under år 2017. Syftet med såväl motioner som interpellationer är att göra den styrande majoriteten liksom Piteås befolkning uppmärksam på frågor och problemställningar som borde beaktas samt idéer som kan ge inspiration och framförhållning för att kunna tackla framtiden bättre.

Allt i åtanke på att förbättra kommunbefolkningens levnadsmiljö. Särskild vikt har lagts på att fokusera på en rättvisare fördelning mellan boende i stad och på landsbygd. Syftet har också varit att värna om demokratin och försöka stärka denna. Stor vikt har också lagts på miljön där skadeverkningar drabbar kommande generationer allvarligt om inget görs. Syfte har hela tiden fokuserats på för att kommunen skall stärka den lokala ekonomin.

SLP har ett mycket begränsat inflytande i den kommunala verksamheten. Vi har endast plats i kommunfullmäktige och i Barn och utbildningsnämnden. Förhållandet har på så sätt naturligt orsakat en stor kunskapsbrist och påverkansmöjlighet. Det primära syftet med motioner och interpellationer har därför inte varit att få helt gehör för dessa även om så skett i ett antal fall.

Underskrift av den av partiet särskilt utsedda granskaren

2018-01-03
Rubert Pettersson