Bakgrund:

Vi har fått tydliga indikationer på att Porsnässkolans matsal och ett konferensrum sannolikt är angripna av mögel. Det kan alternativt vara upplösande limrester eller andra kemikalier som människor reagerar på.

Har mögel börjat fräta in i byggnadens golv och väggar så blir situationen inte bättre för varje år som går. Porsnässkolan är byggd på samma mark som det nu av mögel anfrätta Biblioteket. Skolan byggdes på mitten av 60-talet. Under sporthallen fanns tidigare en simhall.

Bara oron att det skulle finnas mögel i dessa lokaler är allvarlig i sig och måste beaktas. Därför är det nödvändigt med en mycket skyndsam genomsökning med mögelhund vidtages. Vill inte kommunen av någon anledning reagera skyndsamt så kan Skol och Landsbygdspartiet bekosta och anlita en en erfaren mögelhund med en utbildad ledare. På så sätt kan den oro som finns snabbt undanröjas.

Skulle det visa sig att mögel finns så är det helt olämpligt att låta skolbarn och personal vistas i dessa lokaler. Andra skollokaler bör därför användas tills dess situationen är helt utredd.

Den primära allergenen vid mögelallergi är mögelsporer. Eftersom dessa sporer så småningom kan hamna i luften, kan de också tränga in i näsan och skapa en allergisk reaktion. Detta mögel har förknippats med allergier och astma.

Mögel växer där det är fuktigt, antingen inomhus eller utomhus. Mögelsporerna som hela tiden finns i luften kan visserligen utlösa besvär, men besvären förvärras om dessa sporer får fäste vid en fuktig yta och mögel börjar växa. Eftersom mögel växer året runt är mögelallergi som regel inte säsongsbundet som andra allergier. De som är allergiska mot mögel kan uppleva symtom när som helst.

Sammanfattningsvis visar genomgången av tillgänglig vetenskaplig information att mögelsvampar kan ge upphov till inflammation i luftvägarna samt generella besvär i form av huvudvärk och trötthet. Effekternas utbredning är beroende på den totala mängden mögelsvampar – antalet levande mögelsvampar är inte ett bra mått på exponeringen. En överkänslighet i luftvägarna kan kvarstå en längre tid efter det att exponeringen upphört.

Det är sedan länge känt och allmänt accepterat att det finns ett samband mellan exponering för fukt och mögel inomhus och förekomst av olika typer av symptom från övre luftvägarna och kroppen i allmänhet.

En upprepad exponering för luftburet mögel kan förorsaka en inflammation i luftvägarna. Symptomen är irritation och en känsla av svullnad i näsa och hals, heshet och irritationshosta med eller utan slem och ibland pip i bröstet. Dessa besvär kan förekomma även om lungfunktionen är normal men vid en kraftigare inflammation uppträder också sänkningar av lungfunktionen och kriterierna för den kliniska diagnosen astma uppfylls. Förutom förändringar i lungorna kan ögonirritation, huvudvärk och en uttalad trötthet samt besvär från huden i form av rodnad, hetta eller klåda uppträda. Ledbesvär har också beskrivits. Överkänslighet i luftvägarna och trötthet kan kvarstå många år sedan man flyttat bort från byggnaden. Allergisk alveolit är en lungsjukdom med ansamling av vita blodkroppar i lungvävnaden (s.k. granulom) och i allvarliga fall uppkommer en fibros av samma slag som vid stendammslunga. Sjukdomen ger upphov till andfåddhet, irritation i luftvägarna, torrhosta, feber och avmagring. Tidigare har man trott att sjukdomen förekom enbart i vissa arbetsmiljöer, t.ex. bland lantbrukare eller träindustriarbetare men några rapporter under senare år visar att det finns en risk också i inomhusmiljöer där det finns kraftigt förhöjda mängder av mögel i luften. Barn har också drabbats av sjukdomen inomhus.

Vissa data talar för att sjukdomen kan förekomma i en så kallad subklinisk fas, det vill säga att det finns en inflammation i lungvävnaden med bildning av små granulom utan att röntgenförändringar eller funktionsförändringar i lungan kan påvisas. Hos barn och vuxna, som bor i hus med förhöjda mängder mögel i inomhusluften, har man hittat förändringar av antalet av en viss typ av vita blodkroppar – T-lymfocyter – vilket också förekommer hos personer med allergisk alveolit. Detta tyder på att risken för att utveckla sjukdomen bland personer som vistas i inomhusmiljöer med mögelförekomst kan vara underskattad.

Mögel innehåller flera ämnen (allergen) som efter upprepade kontakter redan i små doser kan ge upphov till kraftiga reaktioner i ögon, luftvägar eller hud. Personer med mögelallergi reagerar snabbt när de kommer in i en lokal med mögel och får irritation i ögonen, nästäppa eller kraftiga andningsbesvär.

Allergi mot mögelceller är ett ovanligt tillstånd och drabbar i storleksordningen några enstaka personer per 1000. När allergi en gång utvecklats, kvarstår den specifika överkänsligheten i regel flera år eller hela livet.

De symptom som kan uppstå är;

sveda i ögonen, rinnande eller kliande(stickande) näsa, svullen nässlemhinna och hals, röstförändringar och hosta, ovanlig trötthet, huvudvärk, symptom från nervsystemet, svullna halsmandlar, svullna lymfkörtlar och eksem.

Hur märks det att huset är drabbat av fukt- och mögelskador?

Ofta kan man inte se att huset är skadat. Det är vanligt att fukt- och mögelskador ger sig till känna först och främst genom en obehaglig lukt i huset – det kan lukta jordkällare. Denna lukt sätter sig både i bohag och kläder. Skadorna uppdagas ofta genom att vänner och bekanta påpekar att det luktar.

Varför uppstår fukt- och mögelskador?

Många tror att skadorna beror på byggfusk eller brister i utförandet, men så behöver det inte vara. Det finns naturligtvis många olika typer av problem. Generellt kan man säga att organiskt material inte skall ha direktkontakt med fuktig betong. Att bygga in impregnerat virke i en huskonstruktion är ingen bra lösning – tvärtom kan man få ännu värre luktproblem.

Under 70-talet byggdes många småhus och skolor i Sverige. Platta på mark blev ett vanligt grundläggningssätt. Det gick fort och var praktiskt på den typ av mark som det nu blev vanligt att ta i anspråk. För att kunna bygga ett isolerat övergolv på plattan gjöt man ofta in impregnerat virke i betongen och man placerade även impregnerade väggsyllar i kontakt med plattan. Dessutom lämnade man kvar sågspån och skräp på plattan. Ett annat alternativ var att avjämna plattan med sand, vilken sällan var fri från organiskt material.

När problemen med den här sortens grundläggning uppdagades började man snegla på äldre byggnadsteknik – krypgrunden blev allt vanligare. Att översätta den gamla torpargrunden till modernt byggande visade sig emellertid inte vara problemfritt. Idag är husen välisolerade och läcker inte så mycket värme genom bjälklaget. Kondensproblem kan inträffa under den varma årstiden då den varma och fuktiga utomhusluften når det kallare kryputrymmet. Fuktig och skräpig markbotten kan också ställa till luktproblem.

Mer om fukt och fuktskador

Fukt är en förutsättning för tillväxt av mikroorganismer i en byggnad. Mer fukt än normalt inomhus leder ofta till växt av mögel och/eller bakterier. Fukt och mögel, och ibland även bakterier, förekommer alltså samtidigt.  

Var tredje villa i Sverige har problem med fukt, mögel, röta eller hussvamp. Mer än vartannat hus med krypgrund har fuktskador. Problemen är så vanliga att de allra flesta stöter på dem någon gång, i både nya och äldre hus. Ofta upptäcks fuktskador sent, med dyra reparationer som följd. Och under tiden kan någon som vistas i byggnaden hunnit få allergier eller andra bekymmer med hälsan.


Problem och åtgärdsbild: Känsliga människors kroppar är de som först reagerar på förekomsten av mögel. De flesta människor känner dock inte lukten av mögel så människans näsa är en dålig indikator på mögel.

Hundars nosar har däremot ca 220 miljoner luktsinnesceller medan människan endast har ca 5 miljoner. Hundens nos är alltså mycket mottaglig för olika lukter och är ett mycket bra hjälpmedel när man söker efter mögel. Det är inte säkert att mögel luktar tillräckligt för att en människa skall upptäcka det, däremot har hunden möjlighet till detta.
Men det måste förstås vara en tränad och erfaren mögelhund som utför inspektionen av krypgrunden, huset eller utrymmet och det kan vara viktigt att man som fastighetsägare förvissar sig om att hunden och dess förare är erfarna.

Hemställer härmed att en utbildad erfaren mögelhund med utbildad erfaren förare med det snaraste genomsöker hela Porsnässkolan för att undersöka eventuell förekomst av mögel, limrester eller andra för människan skadliga kemikalier.

Skol och Landsbygdspartiet
Anders Nordin