Bakgrund:

För att bättre förstå ”fallet Stefan Stenberg” ges härmed en koncentrerad sammanfattning av de artiklar som publicerats i PiteåTidningen samt ett utdrag från Riksrevisionens rapport om ”Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare”. För den intresserade kan såväl artiklarna läsas i sin helhet genom att läsa i PiteåTidningen och i Riksrevisionens rapport.

PT 13:36 | 16-03-30  Fallet Stefan Stenberg handlar om en lätt utvecklingsstörd man som tilldelades en förvaltare 2005 för att få hjälp med att sköta sin ekonomi. Bakom Stefans rygg stal förvaltaren stora delar av ett arv, han beslagtog löneutbetalningar för avsevärda belopp och skuldsatte sin skyddsling med minst 500.000 kronor genom att köpa saker i Stefans namn. Totalt handlade svindeln om över en miljon kronor.

PT 21:30 | 16-04-15 Stefan Stenbergs vardag är fylld av obehagskänslor som en följd av den enorma skuldbörda han oförskyllt fått vältrad över sig.

– Det är väldigt jobbigt. Både jag och Malin (hustrun) mår mycket dåligt över all ovisshet. Vad ska hända med oss? Stefan Stenberg talar om stress och ständig magknip. – Det är påfrestande. Man får ju ingenting veta och allting tar så lång tid.

Eva Kornhall, advokaten som företräder Stenberg, efterlyser också reaktioner från Piteå kommun. – Min uppfattning är att detta har tagit alldeles för lång tid. Trots skriftväxling med begäran och förslag om flera olika mötesdagar med kommunen för att diskutera fallet Stenberg har de aldrig erbjudit oss möjligheten till personliga möten.

”Piteå kommun har överlämnat Er framställan till Crawford & Company i Göteborg. Piteå kommun hänvisar att vidare kontakter förs med dem i detta ärende”, står det i skrivelsen som undertecknats av Torbjörn Johansson, tf kommunchef och Maria Wiksten, kommunjurist.

Det är det sista livstecknet som Piteå kommun har lämnat i ärendet.

3,5 månader har nu passerat svaret.

PT 18:15 | 16-06-10

Länsstyrelsen:”ÖFN, har brustit i sina rutiner och förorsakat Stenberg ekonomisk skada.” ”Det finns en hel del uppgifter som under åren visat på att förvaltaren misskött sitt uppdrag… Uppgifterna har dock inte kontrollerats vilket resulterat i att förvaltaren kunnat fortsätta missköta sitt uppdrag… Det finns även andra omständigheter som visat på att förvaltaren varit olämplig för sitt uppdrag och som borde fått nämnden att reagera… Nämnden ska inte godkänna en årsräkning som innehåller uppenbara felaktigheter.” ”Om nämnden hade vidtagit åtgärder i ett tidigt skede skulle den enskilde inte drabbats i den omfattning som nu skett.” Nämndens tillsyn har varit undermålig … ”Det har inte krävts någon djupare granskning av handlingarna för att hitta samtliga av de uppmärksammade bristerna.” ”Den bristande tillsynen har medfört att den enskilde drabbats av ekonomisk skada och rättsförluster. För detta får ÖFN allvarlig kritik.” ”Mot bakgrund av alla brister i årsräkningarna … är det ofattbart hur nämnden i yttrande till tingsrätten kan tillstyrka att förvaltarskapet upphör” (i december 2009).

Skaderegleraren befriar Piteå kommun från allt ekonomiskt ansvar. Den utvecklingsstörde Stefan Stenberg lämnas kvar med skulder på över en miljon kronor.

– Man känner sig som en första klassens idiot. Först grundlurad, sedan sviken och nu övergiven, säger han. Stefan Stenberg, 49, tvinnar sina nagelbitna fingrar i varandra, drar ner kepsen i pannan och suckar tungt.

– Nu orkar jag inte hoppas längre. Jag får försöka lära mig att leva med ångest och dålig sömn. Och miljonskulden som inte är mitt fel kommer att fortsätta växa. Jag och Malin (hustrun) får det inte lätt. Hur ska detta sluta?, säger Stefan med ett vilset ögonkast.

I tolv tidigare avsnitt har PT berättat om Stefan Stenbergs ekonomiska trångmål. På grund av sitt handikapp och sina uppenbara svårigheter att hantera pengar tilldelades han 2005 en förvaltare av överförmyndarnämnden i Piteå kommun.

Men istället för att få hjälp av förvaltaren stjälptes Stefans ekonomi över ända. Arvet efter pappan gick upp i rök, hans pengakonton tömdes systematiskt och stora bedrägliga varuinköp genomfördes i lönndom i den handikappade mannens namn.

Efter förvaltarens död och PT:s avslöjanden om svindeln har 700 000 kronor återbetalats från främst två banker. Efter förvaltarens död och PT:s avslöjanden om svindeln har 700 000 kronor återbetalats från främst två banker. Via advokat Eva Kornhall, med advokatfirma i Uppsala, har skadeståndsanspråk på drygt en miljon kronor riktats mot Piteå kommun för undermålig kontroll. Kravet är delvis byggt på den omfattande och kraftfulla kritiken som länsstyrelsen (som tillsynsmyndighet) riktat mot överförmyndarnämnden. Tanken har varit att reglera Stefan Stenbergs enorma oförskyllda skuldbörda.

I december i fjol valde kommunen att bolla över anmälan med ersättningskravet till sitt försäkringsbolag (Svenska Kommun Försäkrings AB) som i sin tur anlitade skaderegleringsföretaget Crawford & Company AB i Göteborg och dess handläggare Torbjörn Ahlqvist för utredning av ärendet.

Riksrevisionen RiR 2006:5

1.1 Överförmyndarsystemet I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.1 Överförmyndaren är en kommunal myndighet som ansvarar för tillsynen av ställföreträdare för underåriga eller hjälpbehövande vuxna. En ställföreträdare kan vara en förmyndare, en god man eller en förvaltare. Den person som har en ställföreträdare benämns huvudman. Ställföreträdarna ska ta till vara sina huvudmäns intressen. I ställföreträdarnas uppdrag ingår att bevaka huvudmannens rätt, att förvalta huvudmannens egendom samt att sörja för hans eller hennes person.

1.1.1 Viktigt med ett väl fungerande överförmyndarsystem Överförmyndarna ska värna huvudmännens intressen genom att utöva tillsyn över ställföreträdarna. Det innebär att överförmyndarna ska övervaka att ställföreträdarna sköter sina uppgifter enligt gällande regler. Överförmyndarnas uppdrag omfattar myndighetsutövning mot enskilda människor som är i stort behov av samhällets skydd. Huvudmännen är därmed beroende av en väl fungerande förvaltning. Länsstyrelserna svarar för den statliga tillsynen av de kommunala överförmyndarna. Regeringen har i en förordning angivit att länsstyrelserna med lämpliga tidsmellanrum ska inspektera överförmyndarnas verksamhet.2 I länsstyrelsernas ansvar ingår också att ta initiativ till entlediganden av överförmyndare som av länsstyrelserna bedöms vara olämpliga.3 Länsstyrelsernas tillsyn handlar därmed om kontroll av att lagar och de bestämmelser som är knutna till lagarna efterlevs samt om att vidta korrigerande åtgärder.

Riksrevisionens granskning visar även på omfattande problem i överförmyndarnas verksamhet. Problemen inverkar på möjligheterna att fullgöra det statliga åtagandet gentemot huvudmännen. Mer än en tredjedel av de akter som länsstyrelserna granskade har brister hänförliga till att överförmyndaren inte följer gällande regler för sin verksamhet. Även JO har under en följd av år konstaterat omfattande brister i många överförmyndares verksamhet. Sammantaget visar Riksrevisionens granskning och JO:s tillsyn på en anmärkningsvärd omfattning av allvarliga brister i överförmyndarnas verksamhet. Dessa leder i slutändan till rättsförluster för de huvudmän som samhället har åtagit sig att skydda.

Våra ståndpunkter och slutsatser:

Stefan Stenberg har drabbats psykiskt av hur hela ärendet skötts men också på grund av den segdragning av själva ärendet som Piteå Kommun gjort sig skyldig till.

Stefan Stenberg tillhör den grupp av människor som behöver samhällets skydd och hjälp. I detta fall av en väl fungerande förmyndare/gode man och en ansvarstagande och övervakande överförmyndarnämnd. Bevisligen har man varken skyddat Stefan Stenberg eller haft en tillräcklig kontroll över de förmyndare man förordat.

Piteå är en liten kommun bestående av många byar. Att förhandsgranska och få god information om tilltänkta förmyndare och gode män är därför inte speciellt svårt. Är det så att överförmyndarnämnden haft för lite resurser så borde nämnden ha äskat mera pengar. Dessutom är kommunfullmäktige i grunden ansvarig för att se till att nämnderna kan utföra sina uppgifter. Liknande fall som detta har under många år nu uppmärksammats av media, vilket borde ha gjort den styrande ledningen uppmärksam på själva problemet i sig. Länsstyrelserna årliga övervakningskrav avskaffades 1995, vilket i sin tur borde omedelbart ha gett en förstärkning till Överförmyndarnämnden. Riksrevisionens rapport är från 2006 och beskriver bland annat detta problem.

Bankerna har gjort en annan och en hedervärd bedömning av fallet. Piteå Kommun borde också stått upp för de svaga. Istället har man använt sig av specialistkompetens vars enda syfte har varit att lägga fram argument för att ge kommunens tjänstemän och beslutsfattare  tillräckligt ”mod” att motsäga sig Stefan Stenbergs rättmätiga krav.

Yrkande: att kommunalråd och överförmyndarnämnd träffar Stefan Stenberg och ber om ursäkt för Piteå Kommuns tarvliga beteende samt överräcker en gratifikation som gör Stefan Stenberg skuldfri.

Skol och Landsbygdspartiet 2016- 07-05
Anders Nordin & Petra Fojtikova