Piteå måste intensifiera och utveckla det tobaksförebyggande arbetet utifrån tobakskonventionens åtgärder, som exempelvis fler rökfria miljöer, rökfri arbetstid och tobaksfri skoltid. Piteå bör följa efter de många kommuner som redan infört rökförbud på badplatser och lekplatser.

– Rökning i offentliga miljöer har i flera sammanhang negativ inverkan på dess omgivning. Vi vill skydda barn och unga från passiv rökning.

Bakgrund: Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Tobaksrökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och bidrar till stora sociala skillnader i hälsa mellan olika grupper. Årligen orsakar rökningen uppskattningsvis 100 000 sjukdomsfall och 12 000 dödsfall. Rökning påverkar även personer i omgivningen.

Att ingen ofrivillig ska utsättas för tobaksrök ingår i Mål för folkhälsan, en nationell folkhälsopolitisk proposition som antogs av riksdagen 2003. Rökfria miljöer är en viktig åtgärd för att förhindra att ungdomar börjar röka och ökar tillgängligheten till olika miljöer för alla som inte vill eller tål att utsättas för passiv rökning. År 2005 infördes ett förbud mot rökning på restauranger och andra serveringsställen och andelen som exponeras för passiv rökning minskade. Passiv rökning är ett folkhälsoproblem som lyfts av Världshälsoorganisationen (WHO) och då särskilt i ramkonventionen om tobakskontroll. Enligt konventionen åtar sig parterna att genomföra åtgärder för att skydda människor från tobaksrök.

Vidare förordas i EU:s rådsrekommendation om ramkonventionen att medlemsländerna bör införa åtgärder för att minska barns och ungdomars exponering för tobaksrök och att länderna ska arbeta för att ge skydd mot tobaksrök på alla platser som är tillgängliga för allmänheten.

Hela 82 procent av deltagarna i undersökningen anser att rökning på offentliga badplatser borde förbjudas utifrån en undersökning genomförd av resesajten TripAdvisor.

Om man nu inte inför ett förbud så anser man att det är acceptabelt att bryta mot Tobakskonventionen. Man anser också att det är riktigt att små barn får finna sig i att inandas skadlig tobaksrök i form av passiv rökning när de vistas på och eller leker på badstrand och lekplats. I princip så tycker man i sådana fall att barnen skall lära sig från tidig ålder att det är helt i sin ordning att de får i sig cancerframkallande giftig tobaksrök av vuxna människor när de, i sin egenskap av barn utövar lek och kommunicerar i sociala relationer med vuxna.
Det finns flera platser där barn samlas där rökförbud borde införs. Detta bör beaktas och även också utredas men krävs inte utifrån motionens yrkande.

Yrkar härmed att ett förbud mot rökning införs på badplatser och lekplatser i Piteå Kommun.

Skol och Landsbygdspartiet 2016-07-24
Anders Nordin, Niklas Dimeus & Petra Fojtikova