Bakgrund: ”Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutade den 25 februari

2015 att behålla fritidshems- och skolverksamheten i Holmträsk skola under

läsåret 2015/2016 och att verksamheterna därefter avvecklas. Beslutet

om nedläggning av verksamheterna i Hemmingsmark och Lillpite kvarstod.”

Förvaltningsrätten i Göteborg har i dom 2015-12-18; 3208-15 och 3321-15 fastslagit ”att utbildningsnämnden i Lilla Edets kommun överskridit sin befogenhet när den beslutat om förändringar i kommunens grundläggande skolstruktur. Beslutet måste därför upphävas.”

Ärendet som handhafts av Förvaltningsrätten i Göteborg är identiskt med vad som skett i Piteå Kommun. Beslut om ändringar i en kommuns skolstruktur kan inte fattas av en nämnd. Denna typ av delegation är olaglig. Endast kommunfullmäktige kan fatta ett sådant beslut.

Domen finns på följande länk:

https://webacc.pitea.se/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAAB37B18iuR4QYpGGB1y6vg0BwCy%2b2FSO%2fo4S4Ycup%2fq%2fWjJAAAAu%2fxQAACy%2b2FSO%2fo4S4Ycup%2fq%2fWjJAABukG9GAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1

Barn och utbildningsnämnden i Piteås beslut är inte överklagat till Förvaltningsrätten i Luleå. Det är i det här fallet inte intressant i sig. Frågan gäller snarare att kommunen skall följa gällande lagar och då speciellt kommunallagen.

Vi har tidigare lämnat in en motion där vi ville att distansundervisning skulle ske på de skolor som saknar legitimerad och behörig lärarkompetens samt att i vissa specialämnen distansundervisning är en effektiv metod. Distansundervisning använder vissa kommuner sedan länge trots att metoden för närvarande är olaglig. Man har ansett sig vara tvungen att bryta mot lagen för att kunna uppfylla andra delar av skollagen. Detta förhållande klargjordes också i motionen. En statlig utredning pågår och som sannolikt resulterar i att distansundervisning blir tillåten inom en snar framtid.

Motionen avslogs med motiveringen att metoden var olaglig.

Ordföranden i Barn och utbildningsnämnden, Ruth Rahkola, har på senaste kommunfullmäktigemötet klargjort att man dragit in de väldigt viktiga extrapengar för de mindre skolorna för att ”man” helt plötsligt har ”upptäckt” att beteendet är olagligt att ge extra resurser till skolenheter utan ekonomisk tilldelning får endast ges till varje enskild individ på varje skolenhet. Fördelningen skall vara lika. Detta innebär att samtliga skolenheter med i princip mindre än 60 elever får sämre ekonomi och riskerar att läggas ner av ekonomiska skäl. Ingen utomstående har påpekat det sedan många år olagliga ekonomiska stödet till små skolenheter.

När man upptäckt att tidigare fattade beslut varit olagliga så korrigerar man dem. Olagliga beslut vill man heller inte taga förrän de har blivit i lag ikraftträdande.

Nu står det helt klart att kommunfullmäktige fattat ett olagligt beslut om delegation till Barn och utbildningsnämnden. Denna nämnd har sedan i sin tur fattat ett olagligt beslut.

Yrkar härmed att förändringen av skolstrukturfrågan återföres till kommunfullmäktige för beslut inkluderande att nedläggningsbesluten som fattats av Barn och utbildningsnämnden ogiltigförklaras och därmed också återföres till kommunfullmäktige för beslut.

Skol och Landsbygdspartiet
Anders Nordin, Petra Fojtikova & Niklas Dimeus