Bakgrund: Lag 2006:544

Lagens syfte

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och
landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en
god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och
landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga
till civilt försvar.

4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun eller ett landsting.

Piteå Kommun har en krisledningsnämnd, krisledningsorganisation och en krisledningsplan som både testas, uppdateras och tycks fungera bra.

Man har gjort en en genomgång av möjliga händelser och bedömt deras sannolikhet för inträffande och konsekvenser om dessa händelser inträffar i en skala på 1 till 5.

Händelse Sannolikhet Konsekvens
Värmeavbrott 4 5
Omfattande elavbrott 3 5
IT-avbrott 4 3
Tele- mobilavbrott 3 3
Vattenavbrott 3 3
Mottagande av utrymda från annan ort 1 5
Pandemi/Epidemi 2 4
Storskalig olycksplats 2 4
Drivmedel brist 1 4
Kärnkraftsolycka 1 5
Klimatförändringar 4 3
Kompetensförsörjning 4 2
Brist på akutsjukvård/ambulans 4 2

 

Den viktigaste extra ordinära händelsen som saknas är livsmedelsförsörjningen.

Situationen nu: 2002 skrotades Beredskapsverket tillsammans med de sista lagerlokalerna med livsmedel för kristider. 10 år senare kan man i en LRF-rapport läsa att ungefär hälften av den mat vi konsumerar kommer via import. Uppgifterna har sedan dess likställts med att vi har en självförsörjningsgrad på 50 procent. Sveriges självförsörjningsgrad var 100 procent under andra världskriget, var 80 procent på 1980-talet, är 45 procent nu och är på väg mot 40 procent. Det är också den sämsta självförsörjningsgraden i Europa.

Livsmedelsverket har i dag samordningsansvar när det gäller kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjningen. Det uppdraget gäller bara kortvariga krissituationer på max tre veckor.

– Självförsörjningsgrad är komplext och svårt att ange som en totalsiffra. Det kräver att man räknar om handeln med bearbetade varor och beaktar lagernivåer, säger Kristina Mattson, chef för handel och marknad på Jordbruksverket. – Vi har i dag inga lager med livsmedel eller kemikalier för dricksvattenproduktion. Och vår största förpackningsfabrik för livsmedel lades ner förra året, förklarar Therese Frisell, sakkunnig på Livsmedelsverket. Om det skulle vara möjligt att nämna någon försörjningsgrad så är den lika med noll.

Camilla Eriksson, forskare på SLU, håller just nu på med ett projekt tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Hon menar att jordbruken kan producera mat vid kristid men att detta kommer att kräva stora omställningar. I en krissituation måste vi använda mindre maskinkraft, mer  arbetskraft, och byta ut spannmål mot rotfrukter, samt gris och kyckling mot naturbeteskött. Lantbruket kan inte ensamt fixa detta, de behöver extra arbetskraft. Om inte den omställningen lyckas kommer Sverige inte klara att försörja sin växande befolkning någon längre tid. ATL 2015-12-05

Bara under de senaste tjugo åren har självförsörjningsgraden sjunkit från 50 till 20-25 procent. Vid en krissituation där mattransporterna blockeras är matbutikernas hyllor i Norrbotten tomma efter tre till fyra dagar. Det är en direkt effekt av att självförsörjningsgraden har halverats de senaste tjugo åren. Länsstyrelsen i Norrbotten 2015-09-07

Coop, ICA och Axfood är i princip de enda dagligvaruföretag som distribuerar livsmedel till Norrbotten.

ICA’s centrallager betjänar ca 1300 butiker från södra till nordligaste Sverige. Dagligen avverkar lastbilarna som distribuerar varor till ICAs butiker ca 10000 mil. Coop har sitt centrallager i Bro. Axfood sitt i Jordbro.

I dagsläget är vi EU-medlemmar men med en bibehållen alliansfri politik. Vi förlitar oss helt till att frihandeln inom EU ger oss en tillräcklig livsmedelsförsörjning. Just nu gör den det men detta har lett till ett ökat importberoende samtidigt som den svenska produktionen har minskat.

Centrallager liksom transporter kan utsättas för hot och saboteras. Vid ett försämrat världsläge med brist på insatsvaror i andra EU-länder är det självklart att de ser till att försörja sin egen befolkning i första hand oavsett vilka avtal som en gång skrivits under.

Med tanke  på att mathyllorna i Norrbotten tar slut efter 3-4 dagar så finns bara frysarnas egna innehåll kvar att äta. Den gäller att förebygga att en extraordinär händelse i form av livsmedelsbrist inträffar. Det kan endast åstadkommas genom att inköpa lokalt och närodlat mat. Och att hålla en så hög inköpsnivå av de viktigaste basråvarorna som möjligt.

Hemställer härmed

att Krisledningsnämnden får i uppdrag att infoga begreppet ”livsmedelsbrist” i sin tabell över extraordinära händelser samt
att ge förslag på hur man redan nu kan förebygga och motverka följderna av en sådan händelse

Skol och Landsbygdspartiet  2016-09-06
Anders Nordin & Louise Lundberg