I samband med avregleringen av elmarknaden 1996 infördes en bestämmelse för kommunala företag som bedriver produktion och handel med el. Bestämmelsen innebär att ett sådant företag skall bedriva verksamheten på affärsmässig grund i stället för med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Syftet med bestämmelsen är att de kommunala elföretagen skall verka under samma förutsättningar som de privata elföretagen.

Samtidigt infördes en motsvarande bestämmelse för kommunala företag som bedriver distribution av fjärrvärme. Syftet med den bestämmelsen är att upprätthålla konkurrensneutraliteten mellan energislagen, dvs. el och fjärrvärme.

Bestämmelsen innebär att ett sådant företag skall bedriva verksamheten på affärsmässig grund i stället för med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

PiteEnergi bedriver inte sin verksamhet på affärsmässig grund när det gäller försäljning el.
PiteEnergi säljer den el som produceras i det samägda vattenkraftverket i Sikfors. PiteEnergi köper också in el från Vattenfall som behövs utöver den egna elproduktionen. Detta är alltså electricitet som produceras i vattenkraftverk. Kommunens invånare får betala lika mycket för denna electricitet även om avståndet från kraftverket i Sikfors är olika. Ju längre från kraftverket konsumenten befinner sig desto större är överföringsförlusterna. Mängden kabel och dess kostnad är också olika beroende på avståndet från kraftverket i Sikfors. De som bor nära kraftverket borde alltså betala mindre för sin konsumtion av el än de som bor långt ifrån.

Ännu märkligare blir förhållandet när man tar hänsyn till den mikro-producerade sol-electriciteten. I förhållandet med fjärrvärmen så produceras en viss mängd hetvatten från Kappas överskottsvatten. En del produceras genom eldning av pellets. Hetvattnet kommer från två olika källor men det som säljs är hetvatten och av samma företag – PiteEnergi. Till två olika priser.

Den överskotts-el som produceras av mikroproducenter av sol-el konsumeras direkt/omedelbart av mikro-producentens grannar. Överföringsförlusterna är i princip obefintliga. Ändå tar Piteenergi ut samma pris för denna el, när den går direkt från sol-els-anläggningen in till mikroproducentens grannar, som om den kom från inköpt el från Vattenfall eller det egna kraftverket i Sikfors. Elen säljs för samma pris.

Mikroproducenten erhåller ersättning för producerad el av x kronor per kWh + 25% som denne skall betala in till statskassan.

Mikroproducenten skickar iväg överskotts-elen från sin sol-elanläggning till sina grannar. Dessa grannar får då betla till Piteenergi ungefär dubbelt så mycket per kWh som producenten får. Detta utgör elpris = 2x kronor + energiskatt + 25% moms på detta.

Vi har på samma sätt som i fjärrvärmeexemplet två olika energiproducenter som producerar samma avnämnar-energi (el) men detta kommer från två olika källor.

Argumenten för PiteEnergis prissättning kan därför konstateras vara inadekvat och ologisk. Kommunsstyrelsens förslag är baserat på PiteEnergis yttrande. Kommunstyrelsens förslag måste därför avslås och motionen bifallas.

Skol och Landsbygdspartiet 2017-06-26
Anders Nordin