Bakgrund:

Visselblåsare fyller en viktig uppgift i samhällets. De flesta större företag har därför inrättat en sådan funktion, en tydlig webbaserad funktionalitet, där anställda anonymt kan lämna in och påtala misstänkta oegentligheter. Cirka 15% av statens myndigheter har en sådan. Staten utreder nu om man skall ha en gemensam visselblåsarfunktion för samtliga myndigheter. Alltfler kommuner inrättar också denna funktion.

Anledningen till att visselblåsarfunktionen behövs är att alltfler former av korruption, vänskapskorruption och mutor försiggår i såväl offentliga verksamheter som privata företag som i organisationer. Många fall upptäcks just genom denna funktion. Mörkertalet kan vara stort.

Här är ett exempel från Uppsala hur en inledningstext kan se ut:

”Anmäl misstanke om mutor eller jäv

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.” ”Anmäl anonymt”Förekomsten av vänskapskorruption och korruption är ett tecken på ett olämpligt kulturellt strukturfenomen i t ex en kommun.

”Meetoo”-uppvaknandet har visat på att en mängd olika sexuella övergrepp från män mot kvinnor är alltför vanligt förekommande. Även detta kan betraktas som ett beteendemönster eller beteendekultur av icke acceptabel natur.

Visselblåsarfunktionen bör därför också innehålla uppmaning att också anmäla sexuella övergrepp förutom allmänna korruptionsbeteenden. Det har hänt att tjänstemän i en svensk kommun, som haft till uppgift att utreda korruptionsanklagelser, avbrutit utredningen med hänsyn till den som utreds. Det kan därför vara klokt i att fundera över om inte de eventuella anmälningar som kommer in skall gå till de politiska partiernas gruppledare. De kan då på gruppledarmötena diskutera hur man skall gå vidare. På så sätt kan anmälan få en större genomslagskraft om ett parti skulle vilja dölja en felaktighet någon av dess företrädare gjort eller orsakat.

Hemställer härmed att en visselblåsarfunktion inrättas

Skol och Landsbygdspartiet  2017-10-25
Anders Nordin