Angående artikel PT 14/6 om återvinningscentral Djupviken


Återvinningscentralernas saga tycks vara över.

Regeringen föreslår att bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara huvudregel. Människor är trötta på skräpiga återvinningsstationer samtidigt som tydliga forskningsresultat visar att bostadsnära insamling leder till högre miljönytta. 

Det finns redan en rad olika tekniska lösningar för fastighetsnära insamling och därför också goda förutsättningar att samla in avfallet på ett kostnadseffektivt sätt från de allra flesta bostadsfastigheter. Ett 30-tal kommuner har redan etablerat det nya insamlingssystemet.

För vår egen del så hade vi tänkt överklaga till Förvaltningsrätten vår motion om belysning av återvinningscentralen i Norrfjärden. Där äger kommunen marken och det är kommunen som har det juridiska ansvaret om en olycka händer om orsaken kan härledas till bristande belysning. En del kan tycka att belysning är onödigt men belysning är en billigare åtgärd, typ försäkring, mot vad en olycka skulle kosta kommunen.

Nu tänker vi inte överklaga till Förvaltningsrätten. Fastighetsnära insamling är en bättre metod än insamling vid återvinningscentraler. Det är ur ekonomiska aspekt inte förnuftigt att satsa på upprustning av återvinningscentraler eller nya sådana.

I Piteå kommun röstade samtliga partier utom två för att införa den fastighetsnära insamlingsmetod som regeringen nu föreslår bli huvudregel i landet. Endast socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade emot. Men när det nu blir huvudregel så blir även de tvingade att följa förnuftiga beteenden. Det bör därför finnas en total enighet i kommunen att redan nu ge Pireva direktiv om fastighetsnära insamling.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin