Om maten tar slut i affärerna ”så ringer vi till regeringen” var sammanfattningen av majoritetsstyrets svar på vår motion från september 2016. ”Men först pratar vi med Länsstyrelsen”.

Vid en kris gapar hyllorna i butikerna snart tomma. Efter ungefär tio dagar är centrallagren tömda, enligt Civilförsvarsförbundet. Då har man inte tagit med situationen för barn och vuxna på landets skolor, äldreboenden och sjukhus; verksamheter som landets kommuner och landsting ansvarar för. Lag 2006:504föreskriver att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Hur ska svenskarna kunna äta sig mätta om landet hamnar i kris? Vårt land kan inte längre föda sitt folk. Ansvaret vilar direkt på landets landsting och kommuner. Försvarsberedningen påminner i en delrapport från december 2017 om att det yttersta ansvaret för att tillgodose livsmedelsförsörjningen på lokal nivå, vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ligger på kommunerna.

Kommunens krisledningsnämnd har inte med livsmedelsförsörjning som en händelse att beakta. 2002 avvecklade Beredskapsverket de sista lagerlokalerna för livsmedel för kristider. Sveriges självförsörjningsgrad var 100% under andra världskriget. 80% på 1980-talet. Nu är den under 50%. Den sämsta i hela EU. För Norrbottens del är situationen mycket värre. Kanske så lågt som 20%. Livsmedelslager existerar inte längre någonstans i Sverige. Födan är på konstant transport.

Omvärlden har blivit instabil. Terrorattack, kärnkraftsolycka, smitta eller annat avbrott på någon av knutpunkterna för vår livsmedelsimport innebär större problem än de händelser som kommunens krisledningsnämnd hanterar: värme-, it-, mobil-, el-, vatten-avbrott liksom drivmedels- och kompetensförsörjnings-brist är av underordnad betydelse om det saknas mat.

Kommunens krisledningsnämnd måste därför beakta livsmedelsförsörjningen som högprioriterat ändamål. Nuvarande tjänstemän och politiker måste bytas ut och ersättas med folk som kan göra verklighetsanpassade analyser.

Anders Nordin  Skol och Landsbygdspartiet

Fotnot: Bilden nedan är från kommunens hemsida:
länk: https://www.pitea.se/contentassets/72f641aa3f9243769bec6338ecb36a61/plan-for-hantering-av-extraordinara-handelser.pdf?t=636627474347886003