Vid senaste kommunfullmäktige yrkade vi på avslag på en motion från ett oppositionsparti som den styrande majoriteten yrkade bifall till.

Motionären vill att kommunen skall utreda elbil-pooler i byarna. Något som nu också kommer ske. Vi tycker att underlaget för motionen är dåligt. Vi tycker underlaget för utredningen av att tillstyrka eller avslå motionen är dåligt. En timmes sökning på internet ger goda förklaringar till varför man inte skall tillstyrka en utredning.

Dels har man fört ihop elbilar och dess funktion med bilpooler. I korthet kan man säga att bilpooler bara fungerar bra i större tätorter där det finns en koncentration av människor som bor relativt nära varandra som är intresserade av att samverka i en bil-pool. De hushåll som bil-pool är lämpligast för är de som har en mycket god tillgång och tillgänglighet till att enkelt använda andra färdsätt – cykel, kollektivtrafik, hyrbil eller taxi när det passar. Samt att det egna hushållet, vid innehav av egen bil, inte kör mer än mellan 200 och 1100 mil per år. Dessutom är bil-pool-systemet inte användbart om ett hushåll behöver använda en extra bil från bil-poolen dagligen. I byarna i Piteå kan man räkna med att avstånden till den möjliga uppställningsplatsen är så betydande att människor av den anledningen inte går 500 meter eller någon kilometer eller längre för att få tillgänglighet till en bil i en bil-pool.  Själva idén med bil-pool i sig är bra men hela övrig infrastruktur haltar på grund av mycket eftersatt infrastruktur på landsbygden. Det största kommersiella bil-pools-företagets nordligaste utpost är Umeå och var deras 1 500 bilar finns ger en förklaring var de lämpligaste orterna finns.

Att el-bilar skulle vara mer lämpliga för bil-pooler än fossilbilar framgår inte. Att el-bilar ur i stort sett alla aspekter är bättre, speciellt överlägset bättre för miljön ur hela bilens + batteriets livscykel jämfört med fossildrivna bilar, är numera väl känt för de flesta. El-bilen är dock lite mer komplicerad att använda än en fossilbil. De flesta el-bilarna som finns nu i Sverige används för transporter mellan bostad och arbete och då behövs inga stora batterier och inga speciella laddstationer eller laddboxar mer än vanliga nätverksuttag. Snabbladdare behövs endast för relativt långväga transporter eller om el-bilen används väldigt mycket under en dag. Teknikutvecklingen går just nu synnerligen starkt framåt och innan kommunen börjar utreda bör man vänta tills marknaden av sig självt stabiliserat infrastruktur, produktion av batterier och bilar.

Anders Nordin SLP