Bakgrund:

Piteå-Tidningen skrev den 7 november 2015 och den 25:e januari 2016 om det kompakta mörker som finns vid återvinningsstationer och parkeringsplatser. Jag, Anders Nordin, besökte återvinningscentralen i Norrfjärden den 23:e januari 2016 vid sjutiden på kvällen för att lämna återvinningsbara produkter. Jag konstaterade att det då var kolsvart vid denna återvinningscentral. Jag konstaterade då också att markeringarna på containrarna var obefintliga. Markeringarna är de som beskriver till vilken container en specifik återvinningsprodukt skall lämnas i. Jag noterade också att marken bestod av hård snö med stor glidbarhet. Ibland lämnas eller ramlar en del plast och papper utanför containrarna. Hade jag eller någon annan klivit på en sådan plastbit hade sannolikheten varit betydande att personen varit omkull och kanske slagits sig illa.

Marken vid Norrfjärdens återvinningscentral är gropig och detta kommer man genom en av oss tidigare inlämnad motion åtgärda efter snösmältningen 2016. Detta då marken är kommunalägd.

Artikeln i Piteå-Tidningen är något diffus i beskrivning av vad som orsakar att problemet med att man inte åtgärdat belysningsproblemet. Huvudmannaskapet för återvinningsstationerna ligger hos förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det finns ett lagförslag, som är ute på remiss, om att kommunerna skall tilldelas det fulla ansvaret. Man kan dock inte vänta på om detta lagförslag blir lag.

I Piteåtidningen skrivs följande uttalande av Britt Fäldt ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden: ”Jag har lyft frågan i informationsled men den har ännu inte blivit ett ärende. För att få till stånd belysning på återvinningsstationerna krävs ett politiskt beslut.”

Det är tämligen ointressant vem som innehar huvudmannaskapet för återvinningscentralerna ur belysningsaspekt. Kommunen har skyldighet att värna om sina medborgare. Att acceptera mörka återvinningsstationer är ett nonchalant beteende visavi medborgarna. Detta gäller även för belysning av andra oupplysta platser som borde vara belysta.

Kommunens företrädare bör därför åläggas att se till så att samtliga återvinningsstationer får fungerande belysning samt att även viktiga områden typ vissa viktiga parkeringar också får fungerande belysning. Utifrån artikeln i Piteå-Tidningen den 25 januari 2016 verkar det råda förvirring över om det behövs eller inte behövs politiska beslut som måste fattas och vilken förvaltningsenhet som skall utföra uppdraget och vem som skall förhandla med vem.

Hemställan får därför följande lydelse

hemställer härmed

att samtliga återvinningscentraler i kommunen får belysning. Åtgärden skall vara utförd senast före den tidpunkt då de automatiska gatlyktorna tänds efter midsommar 2016.

att markeringarna för de skilda återvinningsprodukterna på containrarna skall vara i gott och läsbart skick – gärna med självlysande färg

 

Skol och Landsbygdspartiet 2016-01-25
Anders Nordin, Niklas Dimeus & Petra Fojtikova