Bakgrund:

De flesta aktörer är eniga om att en utbyggnad av kraftvärme och fjärrvärme utgör en mycket viktig förutsättning för att nå ett hållbart samhälle med ökad produktion av både el och värme utifrån förnybara bränslen. Men fjärrvärmemarknaden består av lokala oreglerade monopol där priset sätts ensidigt av fjärrvärmeleverantören. Bristen på konkurrens har lett till en kraftig höjning av fjärrvärmepriserna, och det finns tydliga tecken på att leverantörer utnyttjar sin dominerande ställning.

Kommunalrådet Roslund har i svar på en insändare uttryckt det som så att det är fritt för privata att etablera sig som fjärrvärmeleverantör och gräva ner ledningar och på så sätt konkurrera. Att ett kommunalt monopol därför inte råder. Ett mycket märkligt synsätt då sådant förfarande endast är möjligt i en helt verklighetsfrämmande teori.

Det nödvändiga förtroendet från kundernas sida har fått ett antal allvarliga törnar under senare år. En stor brist för kunderna är att det inte går att få tvister om priset prövat på ett enklare sätt. När kunden har anslutit sig är det endast det lokala fjärrvärmeföretaget som kan leverera värme och kunden är villkorslöst hänvisad till fjärrvärmeföretagets priser. En småhusägare kan inte heller välja ett annat uppvärmningssystem utan stora kostnader.

Eftersom den vara/tjänst som distribueras till alla med fjärrvärme i Piteå är exakt densamma, trots att den produceras i en handfull olika enheter, så måste det vara en självklarhet att alla betalar efter samma taxa. Därför är det orimligt att PiteEnergi och styret i kommunen anser att taxan skall vara olika beroende från vilken produktionsenhet fjärrvärmen kommer.

Ur ett jämlikhetsperspektiv är det fel att inte alla ska få nyttja den fördel som Kappa ger kommunens invånare med sin billiga spillvattenleverans. Återigen drabbas boende på landsbygden av en ekonomisk orättvisa.

Kommunallagens 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Sakliga skäl skulle kunna vara att det inte råder ett kommunalt monopol. Så är inte fallet då ens tanken är totalt orealistisk att en privat aktör skulle vilja gräva ner ledningar och starta upp en fjärrvärmeanläggning och erbjuda fjärrvärme till ett lägre pris än PiteEnergi eller göra likaledes och förhandla med Kappa om ett annat pris

 

Hemställer härmed att

fjärrvärmekunder i Piteå betalar samma taxa oavsett vilken produktionsenhet fjärrvärmen kommer från.

 

Skol och Landsbygdspartiet  2016-08-22
Anders Nordin