Bakgrund: En riktig surdeg.

År 1997 gjorde Tekniska kontoret, Gatuavdelningen, den första planen för utbyggnaden av gång- och cykelnätet. Det övergripande målet med den planen var att skapa ett antal huvudstråk från olika stadsdelar in till Piteå Centrum samt att förse vissa byar med gång- och cykelvägar för att skapa trafiksäkra skolvägar. Kommunfullmäktige gav sedan Tekniska kontoret, Gatuavdelningen, i uppdrag att arbeta vidare med fortlöpande planering av gång och cykelvägarna inom kommunen med uppföljning varje år i kommunfullmäktige.

Planen avgränsade sig geografiskt till Piteå Stadsbygd (Öjebyn, Piteå C, Bergsviken samt Hortlax) och byarna Jävre, Hemmingsmark, Blåsmark, Svensbyn, Lillpite, Böle, Norrfjärden, Sjulnäs/Roknäs, Sjulsmark, Långträsk och Rosvik. Byarna hade valts ut utifrån dess storlek, trafiksituation samt om det finns en skola i byn. Det fanns även ett stort behov av gång- och cykelförbindelser mellan byarna utanför stadsbygden men dessa berör till största delen Trafikverkets vägar. Teknik och servicenämnden skulle dock hålla kontinuerliga möten med Trafikverket för att ge kommunens syn och möjlighet att påverka drift, underhåll och investeringar längs Trafikverkets vägar.

Målsättningen var bra men verkligheten har snabbsprungit om den tidsanda som rådde på 1990-talet.

Problem: Utbyggnaden av cykel och gångvägar har gett med snigelns hastighet på landsbygden. Vägarna för motordrivna fordon mellan byarna  och mellan byar och stadens centrum har blivit allt bättre med högre hastigheter som följd. Alltfler bilar för persontransporter har fått ett SUV-liknande utseende och alltfler bilar förs fram medelst så kallad 4-hulsdrift. Trots hastighetsbegränsningar till 70 km/h på många sträckor körs ändå många bilar fram med ännu högre hastighet. Mängden bilar som framförs på vägarna har ökat betydligt då det mer stationära bondesamhället övergått i ett pendelsamhälle där människor pendlar från hemort till arbetsplats. De tunga transporterna har inte minskat och även hastigheten på dessa har ökat.

Skillnaden mellan stadsbebyggda områden och landsbygden är att i det råder 40 km/h i stadscentra. Där finns också ett rikligt utbud av såväl trottoarer som cykelvägar. Landsbygden saknar i stort helt trottoar och cykelvägar som är separerade från motorburen trafik. Hastigheten är i stort sett alltid högre eller dubbelt så hög eller mer.

På landsbygden i Piteå är det förenat med livsfara att cykla eller gå. Under den mörka tiden av året är det ännu mer farligare. Finns det plogkanter av snö så saknas det möjlighet att snabbt kasta sig i diket vid möte med motordrivet fordon.

Närliggande kommuner som Umeå och Luleå kan ses som ett föredöme för utbyggnad av gång och cykelvägar på landsbygden vid jämförelse med Piteå. Men vi behöver bara passera gränsen och in i Finland för att uppleva en helt annan värld som visar på stor omsorg och omtanke om människor som bor på landsbygden med avseende på tillgången på gång och cykelvägar skilda från det vägnät som används av motorfordon.

Många av oss uppfattar Väg/Trafikverket som en firma som inte begriper att gång och cykelvägar behövs i lika stor utsträckning som andra vägar. Varken Piteå Kommun eller detta verk begriper att sträckorna mellan de befintliga gång och cykelvägarna måste sitta ihop för att kunna användas på ett sätt som gör farbarheten säker för gående och cyklister.

Kommunen bör därför etablera intensifierade möten med detta verk. Kanske man behöver träffas en gång per vecka eller oftare för åstadkomma resultat. Hur ett verkningsfullt upplägg, ett upplägg som ger resultat, bör man i alla fundera över.

Piteå Kommuns plan är att bygga 1 kilometer gång och cykelväg per år. Med den takten kommer det över 150 år innan ens de akuta behoven är tillgodosedda. Vi föreslår därför en byggnadstakt av 40 kilometer per år av gång- och cykelvägar som är skilda från annan trafik.

Hemställer härmed

att Piteå Kommun ansvarar för
att det byggs minst 15 km/år gång- och cykelvägar som är skilda från motordriven fordonstrafik (typ personbilar och lastbilar) och
att detta sker på landsbygden i Piteå Kommun

Skol och Landsbygdspartiet 2017-05-14
Anders Nordin