Bakgrund:

”Rätten för fullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är viktig från demokratisk utgångspunkt.

De har i interpellationen ett kontrollmedel över nämnderna vid sidan av den kommunala revisionen. Frågorna är framförallt viktiga som medel för att få upplysningar och styra debatten.

Skillnaden mellan interpellationer och frågor är att interpellationerna bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller landstinget, medan frågorna är avsedda att ställas för att inhämta sakupplysningar. Syftet med en interpellation är att initiera en debatt i fullmäktige. I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta, medan debatten i anledning av en fråga begränsas till den som ställt frågan och den som svarar.”  (Kommunallagen med kommentarer och praxis Femte upplagan).

……….

Kommunfullmäktiges arbetsordning gällande interpellationer: ”Interpellationer 32 § Interpellation får riktas, förutom till den personkrets som anges i kommunallagens 5 kap 52 §, till kommunalråd. Interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till kommunledningskontoret senast kl. 12.00 torsdagen före det sammanträde vid vilket den ska anmälas. Ersättare får lämna in en interpellation endast vid sammanträde då ersättaren tjänstgör som ledamot. Ersättare får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas enbart om ersättaren tjänstgör även vid det sammanträdet. Svar på interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt en interpellation skall få del av svaret senast kl. 08.00 sista vardagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den, till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.”

…..

Eftersom interpellationerna är viktiga för demokratin och har som syfte att initiera den politiska debatten i kommunfullmäktige och senare vidare ute i samhället borde såväl interpellationen som dess svar tillställas alla kommunfullmäktiges ledamöter.

Det innebär en betydande fördel om kommunfullmäktigeledamöterna i god tid kan analysera och fundera över det interpellationssvaret. Man kan på så sätt hämta in egen information som rör ämnet. Som det nu fungerar kan man nästan likställa enkla frågor med interpellationsfrågor. De enda som har kunskap om frågan och haft tid att fundera över såväl fråga som svar är den som ställt interpellationen och den som svarat. Övriga måste under själva ”interpellationsdebatten” hitta sin egen kunskap och finna sina egna frågor. Utifrån denna aspekt fungerar inte interpellationsdebatterna som lagstiftaren tänkt och haft som avsikt.

Yrkar härmed att
i kommunfullmäktiges arbetsordning följande mening ”Den ledamot som har ställt en interpellation skall få del av svaret senast kl. 08.00 sista vardagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.” ersätts med ”Den ledamot som har ställt en interpellation skall tillsammans med övriga kommunfullmäktigeledamöter få del av svaret senast kl. 08.00 sista vardagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.”

Skol och Landsbygdspartiet
Anders Nordin