Jag har sex frågor till Ylva Sundkvist – säkerhetschef och/eller Ulf Gustafsson – säkerhetsskyddschef på kommunen. Känt är att Transportstyrelsen skickade hemlig information utomlands. Landets kommuner har också motsvarande säkerhetsklassade uppgifter. Jag tänker då på Piteå Hamn, broarna över Piteälven, flygplatsen i Långnäs, dricksvattenförsörjningen, fibernätet och knutpunkterna för internettrafiken norrut/söderut och mot Norge, lagring av digital information i elektron-bombs-säkra datahallar samt även avsaknaden av ”decentraliserat elproduktionssystem inom PiteEnergis område men även fjärrvärmenätet i Piteå. En del av detta är kanske inte av skyddsklass enligt säkerhetsförordningen men utgör ändå vitala delar för att Piteå Kommun skall fungera.

Anledningen till mina frågor är också att det mullrar i omvärlden samt att fenomenet terrorism har dykt upp och kan ta sig många skepnader och ageranden.

Enligt säkerhetsskyddsförordningen måste offentliga verksamheter och vissa samhällsviktiga privata verksamheter göra säkerhetsanalyser. De ska dels kartlägga om de har eller äger information av betydelse för rikets säkerhet, dels hur den skyddas. Dessutom ska det framgå vilka anläggningar som behöver säkerhetsskydd eller skydd mot terrorism.

Mina frågor ställs för att tillsynsmyndigheten på området, Säkerhetspolisen, inte vet vilka kommuner som har säkerhetsanalyser eller inte. Enligt Sofia Hellqvist, pressekreterare på Säpo, förs ingen sådan statistik.

Här är frågorna:

1. Har man gjort en säkerhetsanalys kring bland annat skyddsvärd information, enligt paragraf 5 i säkerhetsskyddsförordningen?

2. Om svaret nekande: När planerar man att göra en sådan säkerhetsanalys (enligt säkerhetsförordningen)?

3. Har man någon riktlinje eller policy för om säkerhetsskyddsklassad information får outsourcas?

4. Har man outsourcat någon verksamhet som innebär att privata bolag hanterar säkerhetsskyddsklassad information?

5. Hur hanterar man den digitala lagringen mot e-bomber? Sker lagringen i bergrum typ Fortlax bergrum.

6. Har kommunen implementerat Microsofts skadliga  molntjänst Office 365?


Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin