Bakgrund 1: Vid redovisningar av nämndernas verksamhet och personal så redovisas andelen ”utrikes födda”. Såväl tjänstemän som politiker tycker begreppet är viktigt att redovisa. Ibland hör man vissa säga varianter på ”Tyvärr så har vi inga utrikes födda” (finns inspelat). Av en märklig anledning så tycker man det är en positiv företeelse att kunna redovisa att man har ”utrikes födda” som anställda. Att vara född utanför landets gränser är ju ingen kvalitetsnorm eller gör en mer lämpad för till exempel städuppgifter än om man är född innanför gränsen.

Bakgrund 2: I Norrland är det vanligaste födelselandet Finland. Det näst vanligaste födelselandet är Norge. Ju längre norrut man förflyttar sig desto vanligare är födelselandet Finland. I Haparanda var 2015 46,4% av kvinnorna eller 40,4% av hela befolkningen född i Finland. Tendensen är dessutom ökande år från år.

Fördjupning: Vad är det för information man vill ge genom att redovisa andelen ”utrikes födda”?! De flesta är från Finland, åtskilliga med svensk etnisk härstamning och svenska som modersmål. Eller från Norge. Andra stora invandrargrupper kommer från Polen och Tyskland. Adopterade från andra länder blir också klassificerade som utrikes födda. Det hela kan tolkas som en omvänd rasism och en metod där man utåt kan slå sig för bröstet genom att hänvisa till att man har lyckats anställa ett antal ”utrikes födda”.

Om det är en förtäckt redovisning av att man har en lyckad integrering av ”utrikes födda” så måste det betraktas som en rejäl kränkning av de som är födda i Norge, Danmark och Finland. Att man är född utanför rikets gränser och fått ett jobb i kommunen har inget egentligt direkt samband med integrering. Är det så att man vill redovisa antalet anställda som varit någon form av flykting så bör man göra det öppet.

Begreppet ”utrikes födda” ger ingen som helst information om någonting. Bättre vore om man redovisade de språkkunskaper, som man har tillgång till. Även inrikes födda som pratar ett annat språk än svenska är värdefullt. Detta är något som kommunen som sådan och vi alla kan ha nytta av.

Alltså: finska, norska, samiska, tyska, ryska, romani, kurmanji, sorani, pehlewani  och så vidare med alla de språk man har tillgång till.

Hemställer härmed att

redovisningen av begreppet  ”utrikes födda” ersätts med redovisning av de språkkunskaper som kommunanställda besitter

Skol och landsbygdspartiet

Anders Nordin