Återöppna hälsocentralerna

Bakgrund: Region Norrbotten har lagt ner ett antal hälsocentraler i Piteå Kommun. Värst har sannolikt den äldre befolkningen på landsbygden drabbats. I vissa fall har regionen lagt ner vårdcentral trots att denna haft full beläggning, fulltalig kompetent personal och...

Vänorter och utvärdering av dessa

Bakgrund: Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap...

Motion: Storgatans inglasning

Bakgrund: Piteå är en sommarstad, en turiststad och en handelsstad. Handeln är viktig för Piteå. Ändå är handelsbalansen ojämlik i förhållande mellan t ex Luleå och Piteå till Piteås nackdel. Fler åker till Luleå för att handla än tvärtom. Sannolikt beroende på ett...