Bakgrund:

Det orättvisa vägunderhållet

Enskilda vägar som är öppna för allmän trafik är ett tecken på en orättvisa mellan stads- och landsbygdsboende. Underhållet och ansvaret av dessa vägar måste tas över av kommunen eller av Trafikverket. Trafikverket är dock en mindre lämplig aktör då det ofta grovt missköter underhållet av de vägar de har ansvar för.

På landsbygden är det vanligt att en dryg handfull fastighetsägare, vars tomter gränsar mot vägen, ska svara för allt underhåll. Vägen används under året i vissa fall av hundratals bilburna som inte ens bor i området. I den stadsnära bebyggelsens villaområden finns det gott om så kallade rundfarter som endast används av de boende. Ungefär lika många fastighetsägare som på landsbygden gränsar till den gatan. Här ansvarar kommunen för underhållet. Rättvist och logiskt borde vara tvärtom.

A Ph.D. in addition to a Doctorate are in several cases worth the precise same and can really be regarded about equivalent. An educator will help you in each of the areas in which you’re weak. The IELTS is used all around the globe to assess the skill of somebody to communicate in English. To produce the excellent opinion on college administrators and IELTS examiners, utilize the proper terminology to speak about your own diploma along with your educational sentences.

The capability to write a great essay is a significant skill needed in school and college years. Language controls on the internet in places which vary from amusement to research. In the essay writing, composing English is often a vital skill in several job sectors and subjects. How just to write amazing article is probably the most significant ability you’re capable to discover if you like to visit college.

Piteå Kommun ger en viss ersättning för de vägar som tillhör vägnätet och är öppna för allmän trafik. Det borde istället för bidrag vara en självklarhet att kommunen övertog hela ansvaret för de allmänna-enskilda vägar som man nu ger bidrag till.
Bidrag kan i ibland också fås av Trafikverket. Ofta räcker inte bidragen till för ett acceptabelt underhåll av vägen. Vissa enskilda vägar, som har ett högt trafikflöde, kan bli som Trafikverkets sämst underhållna vägar eller vara som de som finns på den ryska landsbygden. Varken Trafikverket eller kommunen tycks vilja ansvara för underhållet av vägar på landsbygden.

I år kommer Trafikverket kontrollera om fastighetsägarna skött sina uppgifter på de allmänna enskilda vägarna. Man kommer kontrollera anslutning till allmän väg, grusslitlager och beläggningsslitage. Att diken och kantskärning har utförts så att fungerande avvattning fungerar. Att trummor blivit rensade och in- och utlopp fungerar. Broar – röjning och rengöring. Röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 m i höjd.

Vägarna trafikeras av eller kan trafikeras av alla kommunmedborgare. Då skall kommunen också överta ansvaret för det vägar man ändå ger visst bidrag till.

Hemställer härmed

att Piteå Kommun övertar det fulla ansvaret för skötsel och vägunderhåll för de cirka 30 mil vägnät man nu ger bidrag till

Anders Nordin
Skol och Landsbygdspartiet