Som oppositionsparti är det vår demokratiska skyldighet att analysera och granska majoritetsstyrets ageranden. Vår uppgift är att påpeka eventuella konstigheter och vi skall också lägga förslag på förbättringar. Inte för att vi misstror majoriteten för att inte göra sitt bästa för Piteå utan för att det är så här vår demokrati fungerar.

Då man menar att det fattas pengar för att göra trafikmiljön på landsbygden säkrare så lade vi förslaget om att när man nu fått ett tillskott på över 100 000 kr att detta borde användas för att förbättra trafikmiljön för skolbarnen där det bäst behövdes. Inte så mycket med alltid något. Det blev nej. Det handlar inte om att ge bort pengar till Trafikverket, som Britt Fäldt tycks tro, utan det gäller att värna och skydda barn vid farliga trafikområden.

Staten ger ofta riktade bidrag till kommunerna. Vi har frågat hur dessa riktade bidrag använts och detta har man inte kunnat redovisa. Vi har därefter krävt att man skall ha ett särskilt konto för statliga riktade bidrag för att vi som opposition ska kunna följa upp hur de använts eftersom Staten inte kontrollerar detta. Det ville man inte. Ovan redovisade summa hade däremot varit lätt att följa.

Både SLP och Sd, nya partier i fullmäktige, hade inte noterat den nya skrivningen (juni 2016) i den kommunala föreskriften att ansökan för att erhålla partistöd skulle lämnas in senast den första juni. När vi uppmärksammades om detta drog vi slutsatsen att om ansökan lämnas in för sent så utgår inget partistöd och därför var det ingen idé att lämna in ansökan. Därefter visade det sig att kommunallagen föreskrev sista juni och den kommunala föreskriften var ogiltig. Vi gick därför ytterligt noggrant igenom kommunallagen, dess förarbeten, syften, propositioner och rättsfall mm och lämnade in en försenad ansökan.

Riksdagen skärpte kommunallagen 2014 och 2017 avseende partistöd. Riksdagen hade uppmärksammat att några partier överförde kommunala partistöd, som var avsedda att användas i kommunen, till riks och distriktsnivå vilket var och är olagligt. Riksdagen ville därmed öka allmänhetens insyn hur varje parti använt de kommunala skattemedlen i form av partistöd.

Kommunallagen 31 § En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

”Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun” Antaget av Kommunfullmäktige i Piteå 2016-06-22 I denna står det klart och tydligt, till och med röd text, att en särskild granskare skall utses.

Det står också: ”har redovisnings och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund och mandatstöd) eller innevarande år (utbildningsstöd).

Första datum för offentliggörandet av ansökningarna skedde 2017-09-25. Vår ansökan var kristallklar och redovisad i kronor och ören till exakt vad vi använt pengarna till. Vi hade också utsett en särskild granskare och inlämnat granskningsrapport. Ingen av de övriga partierna hade redovisat vad de hade använt partistöden till mer än i bästa fall generellt typ trevlig sommargrillning, möten, resor, lokalhyra osv. Ingen hade utsett någon granskare enligt lagens formulering. Några har lämnat in intetsägande granskningsrapporter av undermålig kvalité. Pengar hade överförts till riks och distriktsnivån.

Vår ansökan avslogs trots att skrivningen inte är tvingande. En del partier ville bifalla vår ansökan med vissa avdrag. Övriga partiers ansökningar godkändes trots att man bröt mot de egna föreskrifterna och mot kommunallagen. Vi överklagade till Förvaltningsrätten för vi ville veta om förfarandet var logiskt. Klokare och vassare hade kanske varit om överklagan avsett fullmäktiges beslut att godkänna övriga partiers ansökningar trots brotten mot egna föreskrifter och brott mot kommunallagen. De partier som inte inlämnat granskningsrapport, inte utsett en särskild granskare och/eller inte heller lämnat en öppen redovisning vad de använt pengarna till borde inte erhållit något partistöd inför valåret 2018.

Partiernas redovisningar finns att läsa på kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25. Den som vill få djupare kunskap i hur kommunallagen skall tolkas kan läsa Konstitutionsutskottet text: 2013/14: KU7 29.

För att medborgarna i Piteå skall kunna få kunskap om hur deras skattepengar används så skrev vi en motion utifrån de krav och förklaringar som Konstitutionsutskottet och regeringen har anfört som grundläggande för hur partistöd skall redovisas. Det blev nej. Vi har också konstaterat att partistöden är alldeles för höga och har därför motionerat om att partistöden utan svårighet bör kunna minska med mer än tio miljoner kronor över en mandatperiod. Här på hemsidan på ”Fakta om Fakta” har vi lagt upp årets ansökningar om partistöd med våra kommentarer. Ansökningarna är i vissa fall ännu mer bedrövliga än förra året. De enda som har en fullgod redovisning enligt lagen och dess intentioner är SLP och Sd. Sd bryter dock mot lagen då de skickar pengar till sin riksorganisation. Vår ansökan inlämnades i januari och därmed först av alla.

Slutligen tycker jag Brith Fäldt bör vara lite mer varsam med fakta och påståenden om vad som försiggår i mitt huvud. Jag tror inte Brith har en sådan exceptionell förmåga att veta vad jag har kunskap om eller hur jag regerar. Surna till? Tvärtom gav det en stark knuff att sätta sig in i både kommunallagen och hur partistödet skall användas. Vår enda miss gav därmed också kunskap om att partistöden är för stora.

Att anklaga mig för att vilja bryta mot lagar och regler utan att redovisa hur och vilka är därför också något magstarkt. Medborgarna har nu möjlighet att granska vilka partier som bryter mot lagen och detta kan nu debatteras. Detta var också exakt vad såväl regeringen som Riksdagen hade för avsikt när man skärpte kommunallagen.

Anders Nordin SLP

länk till hennes ovederhäftiga insändare i PT 2018-10-31

https://www.pt.se/opinion/insandare/nej-anders-nordin-ar-inte-mobbad-11021704.aspx