PiteåTidningen har i två artiklar påpekat kommunens brottsliga förfarande när man ekonomiskt stött ett privat evenemang. Evenemanget avlöpte på restaurang Järnspisen. Konceptet utfördes av eventföretaget Svartklubben. Det rymde en trerättersmiddag i mörker och med specialkomponerad musik och med kuvertpriset på 295 kronor.

Någon förfrågan/stöd till annan näringsidkare i kommunen gjordes inte vilket man enligt lag måste göra. Jag överklagade till Förvaltningsrätten och här är deras svar:

Förvaltningsrätten i Luleå Beslut 2016-01-20 YRKANDEN M.M.

Anders Nordin överklagar, som det får förstås, Piteå Kommuns beslut att annonsera i lokaltidningen för en summa om 41 000 kronor för ett privat mat- och musikevenemang. Enligt honom har kommunen därigenom gynnat en enskild näringsidkare och åsidosatt likställighetsprincipen. Han anser därför att beslutet strider mot bestämmelserna i kommunallagen.

Piteå kommun har meddelat att det inte finns något nämnds- eller fullmäktigebeslut som behandlar ärendet som överklagandet avser.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

I 10 kap. 2 § kommunallagen anges uttömmande vilka beslut som får överklagas.

I målet har framkommit att Piteå kommun inte fattat något beslut avseende den annonsering som Anders Nordin ifrågasatt i sitt överklagande. Förvaltningsrätten kan därmed inte ta upp överklagandet till prövning, varför överklagandet ska avvisas.

……..

Samma metod användes vid nedläggningen av Alterdalens Skola liksom vid byggandet av Skidtunneln vid Vallsberget. De viktigaste besluten som de facto har fattats finns inte nedskrivna varken i form av protokoll eller minnesanteckningar. Förvaltningsrätten har frågat: Vad är det du överklagar? Jag har svarat att jag överklagar för att det inte finns något protokoll där man beslutat att det inte skall finnas något protokoll när man fattar avgörande beslut. Jag överklagar att beslut har fattats men att något protokoll över beslutet inte har upprättats.

Metoden att ej protokollföra beslut är tydligen inte ovanligt i andra fall heller. Myndigheten ”Institutionen för vård och Omsorg” har upptäckt att en stor mängd kommuner erbjuder/ger äldre, som egentligen skall ha institutionsvård, flera hemtjänsttimmar, vilket innebär att det även i dessa fall inte finns några beslut att överklaga. På så vis sparar kommunerna pengar på äldre människors utsatthet.

Förr fattades de hemliga besluten över en öl under bastubadande. Nu sker det i lönndom över en kopp kaffe och eller helt öppet i form av icke redovisade men utförda arbetsdagar. 

Skol och landsbyggdspartiet

Anders Nordin