Du, Torbjörn Lund (PT 15/2), skriver märkligt när du angriper mig för saker jag aldrig sagt.

Så här har jag sagt. Ett nytt industrispår från södra Pitsund som anknyter till industrispåret Kappa-Haraholmens industrispår måste byggas. För att minska trafikflödet genom stan av tunga transporter är det bättre att ha en ”omlastningsplats” alternativt bangård vid södra Pitsund än på Pitholmsheden. Industri som ligger väster och i närhet av E4 kan då nyttja denna väg. Kappa och andra företag kan då fortsätta nyttja det gamla industrispåret som ansluter till nytt spår och vidare till Norrbotniabanan som passerar södra Pitsund.

Nuvarande bangård kommer försvinna oavsett vilken sträckning Norrbotniabanan tar. Men att lägga en bangård på Lomtjärn och/eller dra in stickspår från industrispåret Älvsbyn-Piteå i Lomtjärn kommer definitivt att förstöra naturområdet som upplevelseskog.

Det finns ingen som nöjesåker fram och tillbaka på Timmerleden. Att göra den 4-filig ökar framkomligheten och minskar stillaståendet. Förhoppningsvis minskar också trafiken på Sundsgatan ytterligare. Allt resulterar i en bättre luft.

Först byggs Norrbotniabanan längs E4 och passerar Resecentrum Lomtjärn. Samtidigt byggs industrispåret till södra Pitholm. Därefter kan man riva bangården.

Man kan dock redan nu bredda Timmerleden så den blir fyrfilig och flytta en del av spåret till södra sidan av Timmerleden.

Anders Nordin

Skol och landsbygdspartiet