Skol och Landsbygdspartiet är ett oppositionsparti och i enlighet med vår svenska författning och vårt demokratiska system har vi en tvingande uppgift att ta ställning till alla politiska frågor som berör Piteås invånare. Som politiskt parti är vi skyldiga att granska och kritisera dåliga beslut och lägga fram förslag på bättre alternativ.

Vi ska vara aktsamma om skattebetalarnas pengar och vi måste tänka på kommande generationer och att det är de som får betala långsiktiga investeringar. Norrbotniabanans dragning, E4-Lomtjärn, är billigare och går fortare att bygga än Södra Hamnsdragningen. Ett kombinerat rese- och handelscentrum på Lomtjärn tillsammans med Back-City gör det direkt enklare och har ekonomiska fördelar för de allra flesta i Piteå. Dessutom kan flödet av pengar stanna i Piteå istället för i Storheden. Åtskilliga som nu bor på landsbygden väljer att på ålderns höst flytta in till centrala Piteå. Då finns Södra hamn som en oas att vandra i och besöka.

Vi är därför tvungna att varna för att rösta på ”icke-fråge-partierna” (s, v, mp, c, sjp).
De menar att Trafikverket ”äger” frågan. Att beslutet redan är fattat. Att det inte är en kommunal fråga. De har naturligtvis helt fel. Vill kommunen ha en dragning längs E4 så kommer Trafikverket utifrån de demokratiska spelreglerna följa detta.

En av de viktigaste frågorna i Piteås historia är inte en ”icke-fråga”!

Några lagparagrafer som är viktiga att känna till.
Grundlagen; 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Miljöbalken;
4 § När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.
1 § Den som avser att bygga en järnväg ska upprätta en järnvägsplan.

16 § Ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla fem år efter det år då beslutet fick laga kraft om inte järnvägsbygget har påbörjats.

1 § Trafikverkets beslut får överklagas hos regeringen. Beslut enligt 3 kap. 2 § överklagas dock hos allmän förvaltningsdomstol.

Östra Kikkejaure sameby ”överklagade” Trafikverkets beslut om Norrbotniabanans dragning. Infrastrukturministern svarade att det inte gick att överklaga eftersom något beslut avseende järnvägsplan inte är fattat. Samebyn får vänta med överklagan tills ett beslut är fattat.

Lomtjärnsgruppen begärde däremot att Trafikverkets beslut från 2010 skulle omprövas. Detta har också samebyn gjort. Svar har ännu inte erhållits.


Anders Nordin (SLP)  Skol och Landsbygdspartiet