Porsnäsfjärden muddras upp för att återskapa en fungerande vattenspegel året runt förutom den tid då vattnet är fruset.

Bakgrund: 2013, Diarienr 13KS288, lämnades det in en motion med följande andemening:

”I Norrfjärden finns en mycket vacker fjärd som till stor del kan ses av alla och det finns möjligheter att nyttja området för olika aktiviteter, framför allt vid sommartid, men även vintertid för både skidåkare och skoter. Det som är en skönhet, störs nämligen av att hela fjärden håller på att växa igen och en illaluktande doft stör den upplevelse som man annars skulle få uppleva. Motionären föreslår att kommunen kontaktar markägare runt om fjärden och försöker komma till en lösning snarast möjligt.”

Sedan dess har i princip inget hänt mer än att fulheten blivit värre. Den illaluktande doften finns kvar.

Att locka människor för att bosätta sig i Norrfjärden är inte så vettigt när situationen är som den är. Ingen lockas av ett sumpområde. En vattenspegel däremot, som den är när vårfloden fyllt upp den relativt grunda fjärden, är en positiv upplevelse för alla.

Det är viktigt att kommunen satsar på det direkta närområdet till ett viktigt landsbygdscentra, som Norrfjärden är.

För att förbättra vandringsfiskarnas färd högre uppströms i Alterälven har sannolikt dämningsnivån sänkts, vilket har förvärrat situationen.

Att låta naturen ha sin gång med mer och mer igenväxning är inte en bra metod. Har man muddrat Bondökanalen liksom Badhuskanalen så kan man mycket väl muddra upp Porsnäsfjärden. Muddermassorna skulle mycket väl kunna läggas längs Norra Altervägen för att sedermera utgöra en gång och cykelväg till Holmträsk. Detta dock ett annat viktigt projekt. Argumenten för och emot finns vidare att läsa på Diarienr 13KS288.

Inga industrier har funnits eller finns längs Alterdalen. Några skadliga tungmetaller kan man därför inte förvänta sig i det slam som finns på botten. Tidigare, för ganska många år sedan, fanns det en övergödning av både konstgödsel som av vanlig naturlig gödsel. I takt med tillkomsten av bättre maskiner, slamtömmare/svämspridare med direkt nedmyllning i jorden och alltmer dyrare konstgödsel samt ett mycket bättre kunnande, även mer ekologiskt jordbruk, nu mot förr så torde läckaget minskat rejält. Förr kunde man se ”vitt skum” i älven vid vårfloden. Det finns inget sådant längre.

Muddringsmassorna består därför i stort sett bara av förmultnade växtdelar och sådant som blivit lera.

Fotona är tagna 1:A juli 2022. Samt bild från startsidan till sajten ”Välkommen till Norrfjärden” https://www.norrfjarden.se/

hemställer härmed


att Porsnäsfjärden muddras upp så att en sjöliknande vattenspegel erhålles under den isfria tiden av året för minst en generations levnad.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin