Dags att gå från ord till handling

Nedläggning av kommunal verksamhet typ skolor, nedläggning av annan offentlig verksamhet typ tandvård och hälsocentraler, nedläggning av privat verksamhet typ banklokaler och små serviceföretag har drabbat landsbygden mycket hårt.

Man har fattat beslut om att vissa så kallade landsbygdscentra skall ha ett minimum av offentlig och privat service. Detta lyser med sin frånvaro t ex i norra kommundelen typ Norrfjärden där vi alla vet att det enda som gjorts är att få parkeringsplats och återvinningscentral asfalterad.

Glädjande har regeringen nu fattat beslut om omlokalisering av hela eller delar av statliga myndigheter från den koncentration de haft till storstaden Stockholm och flyttar nu denna ut i landet. Detta för att visa att staten finns i hela landet. Det är dags att visa att Piteå Kommun finns i hela kommunen. Grundtanken är att bryta de skadliga inverkningar nuvarande centralisering har på samhället som sådant.

En dynamisk utveckling är att flytta vissa delar av kommunförvaltningen ut på landsbygden och till de så kallade landsbygdscentra man beslutat om.

Många bygdegårdar har tillgång till lämpliga lokaler. Inflyttning till sådana kanske kan vara möjlig. Norrfjärden kan annars tas som exempel där inflyttning av kommunal verksamhet borde verkställas. Folktandvård och Hälsocentral är nedlagda. Sparbanken Nord flyttar ut från centrala Norrfjärden. Bredvid lokal där nedlagt café huserat. Sannolikt finns det många lokaler på landsbygden som skulle kunna användas. I Holmträsk finns en hel skola – Alterdalens skola.

Det finns ett mycket stort värde i att kommunal förvaltning verkar och finns också på landsbygden. Det medför att avstånden minskar såväl geografiskt och servicemässigt som känslomässigt. Servicenivån kan därmed upplevas av många medborgare i vår kommun som förhöjd.

Kommunledningsförvaltningen består av en mängd olika avdelningar.

Internationella relationer består av en internationella projektledare och en  vänortssamordnare. Varför skulle inte dessa kunna husera i t ex Alterdalens skola.

Informationsenheten ansvarar för kommunikation/ information, digital media och varumärke. Näringslivsenheten är ett stöd till företag i Piteå. Enheten fungerar också som en företagslots för nya etableringar. Varför inte placering i Norrfjärden.

Vi har därför skrivit en motion i denna fråga.

Anders Nordin  (SLP)