Bakgrund:

Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser.

Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att avveckla gamla.

Syfte:

Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta idéer, besöka varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya områden som näringsliv.

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?

 1. Öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet,
 2. Ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
 3. Stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
 4. Främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive vänort
 5. Öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

 

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitté bestående av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande.

Officiella besök
Grindavik minst 1gg/mandatperiod

Kontakterna med Grindavik har varit mycket få.

 

Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av juni 2007 följande:

Grindavik på Island har i år sakta trängt upp till medvetandenytan – och vi blev varse att kommunen varit vår vänort i nära 30 år. Och en vänort som vi inte borde ha misskött. Det inser jag nu efter att ha varit här i några dagar. Jag är här tillsammans med Helena Stenberg, Peter Roslund, Elisabeth Fjällström och Gun Lindkvist från BUN. När vi fick en inbjudan att vara med vid stadens 60:e fiskefestival började vi söka bland dokumenten och fann med skammens rodnad på kinderna att Grindavik blivit en förbleknad vänort.

Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av september 2012 följande:

I våras bjöd vi in en delegation att komma hit med då de ungefär samtidigt tvingades säga upp människor inom skolan ansåg kommunfullmäktige i Grindavik att det skulle sända dåliga signaler till kommunmedborgarna om man samtidigt gjorde en resa till sina nordiska vänorter Piteå och Rovaniemi.

Då bjöd vi in oss själva för att undersöka om det finns ett intresse för att utveckla kontakter/samverkan mellan kommunerna. Innan vi åkte hade jag kontakt med handikappomsorgen, kultur fritid och turism och Piteå Summer Games. Piteå Summer Games kom med ett erbjudande om att bekosta resa Stockholm- Piteå, avgifter, uppehälle för ett lag om 20 personer om de bestämde sig för att komma. Det isländska laget skulle själva stå för resan IslandStockholm. Den 4 september åkte Helena Stenberg och Gerd Sävenstedt till Grindavik.

I samband med kommunfullmäktiges möte diplomerades tre av kommunmedborgarna, för den vackraste trädgården, bäst renoverade huset och en för att ha det snyggt och trivsamt runt sitt företag.

Varje år reser de från Grindavik med en grupp fotbollsungdomar till Gothia cup, vart annat år är det flickor och vart annat år pojkar. Erbjudandet från Piteå gör att en nyfikenhet och en tanke väcks att kanske åka till Piteå i stället. Frågan väcks också om man skulle kunna få igång ett utbyte mellan en fotbollsklubb i Grindavik och en i Piteå.

Fakta om Grindavik: Grindavík är en fiskestad på Reykjaneshalvön på den sydvästra delen av Island. Det är en av de få platser med hamn på denna kust. De flesta av de 3 214 som bor här jobbar inom fiskeindustrin. Utanför Grindavik finns Islands mest besökta turistplats: Den Blå Lagunen, som besöks av över en halv miljon turister/år.

Blå lagunen (isländska: Bláa Lónið) är ett geotermiskt spa som på senare år blivit en av de mest besökta attraktionerna på Island. Blå lagunen är lokaliserad i ett lavafält på sydvästra Island, vid Grindavík på Reykjaneshalvön inte långt från flygplatsen Keflavík International Airport och huvudstaden Reykjavik. Det varma vattnet är rikt på mineraler som kiseldioxid och svavel, och att bada i lagunen sägs hjälpa många med hudsjukdomar som psoriasis. Forskare har kommit fram till att det finns speciella alger i vattnet som motverkar hudens åldrande. Vattnet innehåller över 200 olika mikroorganismer, vilket gör att det blir turkosblått.

Följande frågeställningar dyker då upp utifrån vad Piteå vill uppnå med vänortssamarbete.

1 & 2. Att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en internationell arbetsmarknad är tämligen irrelevant för vänskapsutbytet med Grindavik.

4 & 5. Vad Piteå har för nytta av att göra Sverige, vår region och Piteå mer känt för Grindaviksborna är obegripligt. Varför man skall främja bildandet av vänortsföreningar med Grindavik är svårbegripligt. Grindavik består av en liten fiskarbefolkning och har i närheten en gigantisk turistanläggning bestående av ett jättelikt varmvattens-spa.

 1. Att stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika verksamhetsområden är också inadekvat med hänsyn till Grindaviks befolkningsmängd och dess näringsverksamhet jämfört med Piteås.

  Det finns alltså få om egentligen inga beröringspunkter där Piteå skulle kunna dra nytta av den kunskap och erfarenhet som finns i Grindavik. Motsvarande gäller också för Grindavik.
  Att bara för formens skull besöka Grindavik minst en gång per mandatperiod är också en aktivitet som är helt onödig. I synnerhet som besöket är under ett fåtal dagar och utförs av något politiskt högdjur tillsammans med en högre tjänsteman.

  Systemet som finns nu gynnar varken Piteås befolkning eller Grindaviks.

  Antingen avvecklar man samarbetet eller så utvecklar man det.

  En utveckling skulle kunna vara att i en viss årsklass låter man Grindaviks skolungdomar vistas i familjer i Piteå under exempelvis två veckor samtidigt som de går i skolan här. Motsvarande antal studerande i Piteå erbjuds samma möjlighet. De här besöken skulle sedemera kunna redovisas som ren slags uppsatser/dagböcker över likheter och skillnader i skolsituation, samhällsstruktur med mera.

 

Det är de kommande generationerna vi skall stimulera och därför bör fokus ställas på denna grupp.

 

Hemställer härmed

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med Grindavik med syfte

att lägga fram förslag som utmynnar i ett avbrytande av vänortssamarbetet eller utvecklar det till något som är positivt för både Piteå och Grindaviks kommande generationer.

 

Anders Nordin
Skol och Landsbygdspartiet