Bakgrund:

Nedläggning av kommunal verksamhet typ skolor, nedläggning av annan offentlig verksamhet typ tandvård och hälsocentraler, nedläggning av privat verksamhet typ banklokaler och små serviceföretag har drabbat landsbygden mycket hårt.

Man har fattat beslut om att vissa så kallade landsbygdscentra skall ha ett minimum av offentlig och privat service. Detta lyser med sin frånvaro typ norra delen av kommunen typ Norrfjärden där vi alla vet att det enda som gjorts är att få parkeringsplats och återvinningscentral asfalterad.

Glädjande har regeringen nu åter fattat beslut om omlokalisering av hela eller delar

av statliga myndigheter från den koncentration de haft till storstaden Stockholm och flyttar nu denna ut i landet. Detta för att visa att staten finns i hela landet. Motståndet från personalen är oftast stort till denna typ av decentraliseringsprocesser. Argumenten mot decentralisering av offentlig verksamhet måste man därför ta med en rejäl nypa salt.

Grundtanken är att bryta de skadliga inverkningar centralisering har på samhället som sådant. Det finns all anledning för kommunen att agera som staten.

En åtgärd som ligger fullt ut inom den kommunala kompetensen, och som på ett

grundläggande sätt kan bryta nuvarande mönster och leda till andra och mer dynamisk

utveckling är att flytta vissa delar av kommunförvaltningen ut på landsbygden och till de så kallade landsbygdscentra man beslutat om.

Många bygdegårdar har tillgång till lämpliga lokaler men har svårt att få verksamheten att ekonomisera sig under hela året. En inflyttning till denna typ av lokaler kanske kan vara möjlig. Norrfjärden kan annars tas som exempel för inflyttning av kommunal verksamhet. Folktandvård och Hälsocentral är nedlagda. Sparbanken Nord flyttar ut (eller har flyttat ut när denna motion behandlas) från centrala Norrfjärden. I samma fastighet finns också lokaler där nedlagt café huserat. Görs en inventering så finns det antagligen många lokaler på landsbygden som skulle kunna gå att användas. I Holmträsk finns en hel skola – Alterdalens skola.

Det finns ett mycket stort värde i att kommunal förvaltning verkar och finns också på landsbygden. Det medför att avstånden minskar såväl geografiskt och servicemässigt som känslomässigt. Servicenivån kan därmed upplevas av många medborgare i vår kommun som förhöjd.

Kommunledningsförvaltningen består av en mängd olika avdelningar.

Internationella relationer består av en internationella projektledare och en  vänortssamordnare. Varför skulle inte dessa kunna husera i t ex Alterdalens skola.

Informationsenhet

Informationsenheten ansvarar för kommunikation/ information, digital media och varumärke.

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten är ett stöd till företag i Piteå. Enheten fungerar också som en företagslots för nya etableringar.

 Dessa borde kunna placeras i Norrfjärden. Höghastighetsinternet finns. Naturligtvis måste fakta samlas in var så är möjligt att lokalisera kommunförvaltningen på landsbygden men även de så kallade landsbygdscentra.

Hemställer härmed

att man decentraliserar så mycket av kommunförvaltningen som möjligt ut på landsbygden.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin