Skol och Landsbygdspartiet har aldrig stött planerna på en dragning av Norrbotniabanan genom centrala Piteå. Vi har under några års tid, i sociala medier och debatter, förespråkat Lomtjärnsalternativet.

Socialdemokraterna fokuserar hela tiden på de besökare som kommer till Piteå. De är väldigt få i jämförelse med de som pendlar till och från Piteå. För de många yrkesverksamma är Piteå en fantastisk kommun att bo i om man pendlar till någon av de närmaste åtta kommunerna. Bredbandsnätet har möjliggjort att en del av arbetstiden kan ske en del av veckan i Piteå och på landsbygden.

Det är nödvändigt att pendlarstationer byggs i Jävre, Bergsviken/Hortlax och Norrfjärden samt Rosvik. Lomtjärn måste därför bli det nya resecentrumet.

1988 satt jag i fullmäktige i Piteå. Då för mp. Jag lade då fram en motion som förespråkade pendlarstationer I Rosvik, Norrfjärden, Jävre och Bergsvikenområdet. Redan då hade både Skellefteå och Luleå tagit fram förslag på var järnvägen skulle ansluta till Piteås kommungräns. Motionen avslogs av socialdemokraterna. Kommunalrådet Anders Sundström tyckte det var viktigare att förbättra vägen mellan Piteå och Luleå.

De nya industrikonglomeraten i Skellefteå och Luleå/Boden drar till sig en stor mängd människor och ökade godstransporter på järnväg. S+v+mp har förtätat Piteås centrala delar så att utrymme inte finns för en pendlar-parkeringsplats i centrum.

Banverket har klassat orter som är relevanta för tågstation. Orter med 1 000 till 2 000 invånare i upptagningsområdet kan bli aktuella för regionala tåg. Tågstation är lämplig i orter med 2 000 till 20 000 invånare där det geografiska läget och befintliga kommunikationer idag medför otillräckliga förutsättningar för utbyte med kompletterande arbetsmarknader.

Staten beräknar att området Skellefteå – Luleå/Boden kommer öka med 100 000 invånare. Planeras det rätt, d v s Lomtjärnsalternativet, kan Piteå förhoppningsvis dra till sig 15 – 20 tusen av dessa människor. Kvalificerade människor från storstadslänen får då möjlighet att lämna tätbebyggda områden till förmån för Piteås landsbygd. De som bor i centrala Piteå slipper då en ökad trängsel av både bil- och tågtrafik. Landsbygden kan leva upp och fler skolor och förskolor kan då etableras.

Verkligheten har förändrats genom Northvolt, Hybrit och pandemi/klimat. Det är därför utmärkt om fler partier ändrar uppfattning från beslut baserade på information från 2014 och tidigare.

Anders Nordin Skol och Landsbygdspartiet (SLP)