Fakta och bakgrund:

Med politisk oppositionavses majoritetsstyrets motståndare.

Oppositionspartiernas viktigaste och i princip enda uppgift i vårt parlamentariska system är att invända, granska, ibland rösta mot, kritisera samt analysera majoritetsstyrets förslag samt komma med egna förslag/motioner som förbättrar levernet för invånarna. För ett sunt politiskt liv är opposition nödvändig då den innebär ett korrektiv mot maktmissbruk.

Den tredje statsmakten, media, har uppgiften att granska både styret och oppositionen.

Det gör media enklast om man har transparent och enkel tillgång till oppositionens motioner och styrets beslut.

Kommunens hemsida har varit föredömligt bra genom att man bara behöver skriva ”motioner” så kommer en sida upp där motionerna redovisas för varje år.

Motioner 2014
Motioner 2015
Motioner 2016
Motioner 2017

När man klickat på ett årtal så får man en hänvisning till var de finns. Lite bökigt men ändå ganska bra. Det har på så sätt varit möjligt för såväl invånare som för media att på ett relativt enkelt sätt få kunskap om den politik som förs från såväl opposition som från majoritetsstyret. Mandatperioden kan granskas av både media och av invånare. Piteås invånare kan därav få kunskap i hur de skall rösta vid varje val.

I vår digitala värld går det alltid att finna förbättringar. Jag tog därför kontakt med kommunens webb-avdelning och undrade om man inte kunde ha en direkt-länk till respektive motion istället för en hänvisning till det fullmäktigemöte då motionen lämnades in.

Inget problem svarade webb-avdelningen. Men beslut måste tas av kommunsekreterarna.

Det svar jag fick från dessa är häpnadsväckande och skrämmande.

”Vi har tagit frågan till närmaste chef samt kommunchef och beslutet blev att motioner inte längre ska publiceras på vår hemsida och att de befintliga motionerna avpubliceras. I och med detta hanteras motioner på samma sätt som andra ärenden.”


Vår demokrati bygger på att politiska idéer möts och bryts. Det bygger på öppenhet och lättillgänglighet. Detta tjänstemannabeslut har gjort så att det i princip är omöjligt att på enkelt sätt hitta oppositionens politiska förslag. Deras agerande är kraftigt antidemokratiskt eftersom det minskar och begränsar den politiska tillgängligheten i betydande mått. Dessutom redovisas kommunfullmäktiges svar i samband med en slags tolkning av motionens innehåll.


Motioner, medborgarförslag och interpellationer måste vara lättåtkomliga på kommunens hemsida. Lämpligt är att i anslutning ge det svar som kommunfullmäktige fattat till varje medborgarförslag och motion. Det blir då tydligt för alla varför en motion tillstyrkts eller avslagits. En interpellation innehåller oftast ett frågebatteri som besvaras skriftligen om möjligt inför kommande kommunfullmäktigemöte.

Detta möjliggör också för invånarna att på ett enkelt sätt följa vilka frågor som såväl politiska partier som invånare tycker är viktiga.

Hemställer härmed

att

motioner, medborgarförslag och interpellationer finns tillgängliga på den kommunala hemsidan i form av årtal. (typ som det tidigare var enligt ovan beskrivning)

att

direktlänk till varje motion, interpellation och medborgarförslag finns och i direkt anslutning till varje motion, medborgarförslag och interpellation ges det beslut som kommunfullmäktige har fattat inklusive de eventuella reservationer som givits vid detta beslut. För interpellationerna redovisas de skriftliga svaren.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin