Jag är innerligt trött att debattera med personer som likt Putin har en bild av verkligheten där fakta förvrängs, döljs och plockas ur sitt sammanhang. Norrbotniabanan byggs för godstrafiken med följd av cirka 30 % lägre transportkostnader. Persontrafik är en möjlig bonus. Améen bygger sitt resonemang på att Lomtjärn är en extern plats. Trivector gör inte den klassningen! Améen slarvar också oacceptabelt med bakgrundsfakta. Följande busslinjer passerar genom eller i direkt närhet till Lomtjärn. 1 – Framnäs. 2 Hällans hälsocentral. 4 Bergsviken/Hortlax. Länstrafiken E4. Skolbussar. Ett kombinerat handels- och resecentrum på Lomtjärn tillsammans med Back-City möjliggör för alla Pitebor att handla där istället för låta penningflödet går till Storheden, vilket nu är ett stort problem. Han bortser från att Lomtjärn redan nu angränsar till bostads- och industriområden.

Améen med flera utgår från koncentrationen av antalet människor. Detta är ointressant vid beräkning av pitebornas pendling till närliggande kommuner. Antalet potentiella pendlare är fem gånger fler som teoretiskt skulle kunna använda Lomtjärn än Södra Hamn. För de flesta blir det sannolikt både billigare och snabbare att använda bil från bostad till arbetsplats.

Jämförelsen med Falkenberg är också förvrängd. Falkenbergs planarkitekt och sedermera planchef ansvarade för Falkenbergs nya järnvägsspår- Västkustbanan. Han skriver följande (maj 2022): ” Städerna i Halland ligger ”på rad” med 3-4 mils avstånd, så förutsättningarna var gynnsamma. Städerna var emellertid olika, någon på ett berg (Varberg), andra i floddalar (Falkenberg, Halmstad), vilket gör att lösningarna måste vara skilda. I Falkenberg konstaterade vi snart att en utbyggnad till dubbelspår med bibehållande av befintligt stationsläge inte var möjligt. Vi skulle få en enorm barriär genom stan (gamla kulturhistoriska värdefulla delar). Höga bullerskärmar, färre planskilda kopplingar, störningar, risker mm -ett hämmande av utveckling.”

I Piteå har vi Södra Hamn som en fantastisk plats att bevara för framtiden. I Falkenberg hade de på samma vis sina kulturbyggnader.

Anders Nordin  SLP
 (Skol och Landsbygdspartiet)