Bakgrund:

Enligt Polisen i Piteå  (PT 20151228) så är det alltför många, främst ungdomar, som ”buskör” med sina skotrar. De kör efter vägarna och på åkrar, vilket inte är tillåtet i Piteå kommun.  Som det nu är kör ungdomarna ännu fortare för att de är rädda att åka fast när de inte är på en led.

Att med skoter köra på allmän väg är olämpligt och kan orsaka allvarliga olyckor om ”oturen” är framme. Höga böter är inte riktigt en metod som hjälper.

Erfarenheter från Polisen i Jokkmokk (PT 20151228)  påstås vara goda när man ändrade i de lokala trafikföreskrifterna och tillät framförande av skoter till närmaste skoterled. Det blev en betydligt lugnare körning när detta blev tillåtet.

Körning på allmänna gator och vägar, gång- och cykelvägar, tomtmark och skidspår

Snöskoterkörning på allmänna vägar och gator är förbjuden enligt lag men förekommer ändå. Problemet förvärras när detta sker i tätort och mötena med andra trafikanter ökar. Det är svårt att fastställa omfattningen av detta problem men följande kategorier bedöms vara vanliga:

Trafiksäkerhetsproblem längs gång- och cykelvägar
Oskyddade trafikanter som går längs gång- och cykelbanor blir omkörda av snöskotrar. Problemet är extra allvarligt då dessa vägar ofta nyttjas av mindre barn.

Trygghetsproblem
Snöskotrar som korsar vägar eller färdas längs dessa skapar en otrygghet för andra trafikanter

Buller 
Snöskoterägare som färdas från boningshus i tättbebyggt område via allmänna vägar och gator till och från skogen

Skador på tomtmark och skidspår
Inofficiella leder till och från större snöskoterleder i tättbebyggt område kan skada befintlig tomtmark och skidspår.

Emissioner
Snöskotrar som kallstartas inne i tättbebyggt område medför utsläpp som kan påverka allergiker och astmatiker negativt.

Trafikförordningen 1998:1256 (TrF) I TrF finns trafikreglerna för körning på väg och i terräng. Färdväg, hastighet och färdsätt skall väljas så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks I TrF finns vidare bestämmelser som innebär att den som för fordon i terrängen har väjningsplikt mot gående (skidåkare anses som gående) och mot fordon som kommer från höger. Vid möte ska fordon hållas till höger och omkörning ska ske till vänster. Högsta tillåtna hastighet i terräng är 50 km/tim inom tätbebyggt område och 70 km/tim utom sådant område om inte annat föreskrivits genom lokala trafikföreskrifter. På väg är högsta tillåtna hastighet med snöskoter 20 km/tim. Snöskoter får föras på enskild väg om inte ägaren till vägen förbjudit det. I TrF finns också bestämmelser om lokala trafikföreskrifter, LTF.

Lokala trafikföreskrifter (LTF) Om snöskotertrafik behöver regleras från ordnings- eller säkerhetssynpunkt sker detta genom lokala trafikföreskrifter. Sådana föreskrifter kan gälla för ett område (vanligtvis områden med detaljplan såsom tätorter, större fritidshusområden, tätortsnära rekreationsområden m fl) eller en viss färdled i terräng. Kommunen kan meddela lokala trafikföreskrifter för både vägar inom tättbebyggt område och i terräng inom eller utom tättbebyggt område. Länsstyrelsen kan besluta lokala trafikföreskrifter på vägar utom tättbebyggt område.

Boden hade en testperiod 2008 om upphävande av skoterförbud inom tätorten. En del körde sakta medan andra körde som om de ägde trottoaren.

Kiruna:  2007 beslutade kommunen att tillåta skotertrafik på gatorna i centrala Kiruna. Beslutet överklagades och kommunen tvingades backa i frågan. Men nu, 2015, väcks den ständigt aktuella skoterfrågan till liv igen i vinterstaden Kiruna.

Denna gång med den stora skillnaden att förslaget enbart omfattar vissa områden och inte hela centrala Kiruna så som det såg ut vid det förra försöket. Kommunens strateg för fritidsfrågor, mark- och exploateringsingenjörer samt trafikingenjörer har varit med och utrett ärendet. I början av december håller trafiknämnden möte och där ska man ta upp förslaget. Förslaget innebär att viss skotertrafik tillåts inom tätorten. Syftet är att den som bor relativt nära en befintlig skoterled ska kunna köra skoter från gården och ut till leden, utan att bryta mot lagen.

– Det är ett försök till att hitta ett sätt där vi kan vara lite mer tillåtande men samtidigt styra upp skoterkörningen så att det inte blir buskörning, säger Magdalena Wäppling, trafikingenjör på kommunen. Förutsatt att nämnden godkänner förslaget så kommer de nya reglerna att börja gälla redan till den annalkande vintern. Viktigt att påpeka är att det rör sig om ett förslag och att det handlar om särskilt utvalda områden. Dessutom har försöksperiodens längd ännu inte fastslagits. Liknande undantag i de lokala trafikföreskrifterna finns redan i andra kommuner, bland annat i Arvidsjaur.

Luleå:  Ett medborgarförslag av slogs 2008 med följande motivering: Luleå är en kommun med 73 000 invånare i ca 35 000 hushåll. Antalet registrerade skotrar uppgår till 12 000. I Luleå har majoriteten av hushållen inte skoter. En stor del av Luleås bostadsområden ligger långt från terräng varför det i många fall skulle innebära långa körsträckor mellan bostad och skoterled. Redan i dag upplever Luleåbor konfliktsituationer mellan olika trafikantslag på gator och inte minst gång- och cykelvägar. Att tillåta skoter skulle ytterligare öka dessa konflikter med försämrad trafiksäkerhet och inte minst ökad otrygghet.

Fordon i trafik efter region, fordonsslag och år

I sluter av 2014 fanns det i Piteå 5578 snöskotrar, 72 terrängskotrar, 743 terränghjulingar, 24.098 personbilar, 1.333 motorcyklar, 557 mopeder klass 1, 1.642 traktorer, 2.390 lätta lastbilar, 540 tunga lastbilar, 52 dragfordon och  27 bussar samt 9.760 släpvagnar.

Motsvarande för Luleå samma period var 6.557 snöskotrar och 359 terrängskotrar.  2009 var 5.321 snöskotrar i trafik.

Man kan antaga att antalet existerande skotrar i Piteå är ungefär dubbelt så många som de som är i trafik.  En del av dessa är i trafik vissa delar av året – främst av försäkringsskäl och att man använder dessa bara under den period det är snö på marken.

Problemet med användning av snöskoterframförande på olagliga områden existerar. (PT 20151228). Detta trots förnämligt informationsarbete från snöskoterklubbar och myndigheter. Den grundläggande orsaken är att en del av de människor som innehar en snöskoter bor i ett tättbebyggt område och att man därför måste inneha bil och släpvagn och transportera skotern med denna fordonskombination till närmaste skoterled. Närmaste skoterled kanske finns 150 meter eller 500 meter från skoterns uppställningsplats. Det kan också saknas övervakad parkeringsplats med motorvärmare vid avställningsplats vid skoterleden. En del ungdomar kanske inte har körkort för personbil heller. De praktiska problemen kan därför bli väldigt stora.

Vissa delar i tätbebyggt område borde kunna användas som matarled till existerande skoterleder. Kanske vissa cykelleder kan användas som sådana. Kanske en viss enkom vinterled för skoter märks upp från något område.

Yrkar härmed

att man utreder vilka åtgärder, formuleras i de lokala trafikföreskrifterna, som kan vidtagas för att minska problemet med nuvarande snöskoteråkning på olagliga områden.

Skol och Landsbygdspartiet 

Niklas Dimeus  Petra Fojtikova  Anders Nordin